အခန်း​(၁)


  • ၄။ အမည်။ အဖွဲ့​ချုပ်၏ အမည်ကို အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ် National League for Democracy ဟု ​ေခါ်တွင်​ေစရမည်။ 
  • ၅။ တံဆိပ်။ အဖွဲ့​ချုပ်၏ တံဆိပ်သည် အနီ​ေရာင်​ေအာက်ခံ​ေပါ်တွင် ​ေရွှ​ေရာင်ခွပ်​ေဒါင်း​ ၏ ဝဲဖက်ထိပ်စွန်း​၌ ​ေထာင့်​ငါး​​ေထာင့်​ရှိ ြကယ်ြဖူ​ြဖစ်သည်။ တံဆိပ် ​ေအာက်​ေြခတွင် “အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်”ဟူ​​ေသာ အြဖူ​​ေရာင် စာသား​ပါရှိသည်။ တံဆိပ်၏ အနား​ကွပ်မှာ ​ေရွှ​ေရာင်ြဖစ်သည်။ တံဆိပ် မှာ စတုဂံပံုြဖစ်ြပီး​ စံြပုအရွယ်အစား​မှာ ၁း​၁.၆၂၅ ြဖစ်ပါသည်။ 
  • ၆။ အလံ။ အဖွဲ့​ချုပ်၏ အလံသည် အနီ​ေရာင်​ေအာက်ခံ​ေပါ်တွင် ​ေရွှ​ေရာင်ခွပ်​ေဒါင်း​ နှင့်​ ဝဲဖက်ထိပ်စွန်း​၌ ​ေထာင့်​ငါး​​ေထာင့်​ရှိ ြကယ်ြဖူ​ပါရှိသည်။ အလံမှာ တံဆိပ်၏ အချိုး​အစား​အတိုင်း​ ြဖစ်ပါသည်။

 အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်အလံ၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်​ဆိုချက် 

အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်၏ အလံတွင် အသံုး​ြပုထား​​ေသာ အ​ေရာင်များ​နှင့်​ ပတ်သက်၍ ​ေအာက်ပါတိုင်း​ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်​ဆိုသည် -

  1. အနီ​ေရာင်သည် ရဲရင့်​ြခင်း​၊ သူ​ရသတ္တိရှိြခင်း​၊ နိုး​ြကား​တက်ြကွြခင်း​။ -
  2. အြဖူ​​ေရာင်သည် ြဖူ​စင်ြခင်း​၊ ရိုး​သား​ြခင်း​၊ သစ္စာရှိြခင်း​။ - ​
  3. ေရွှဝါ​ေရာင်သည် ြမင့်​ြမတ်ြခင်း​၊ ဂုဏ်ရည်​ေြပာင်ြခင်း​ကို ရည်ညွှန်း​သည်။ -
  4. အလံတွင် အသံုး​ြပုထား​​ေသာ ြကယ်ြဖူ​ြကီး​မှာ ြပည်​ေထာင်စုနှင့်​ ဒီမိုက​ေရစီ အ​ေရး​​ေတာ်ပံုကို ရည်ညွှန်း​သည်။ -
  5. ခွပ်​ေဒါင်း​မှာ ​ေခတ်အဆက်ဆက် အမျိုး​သား​နိုင်ငံ​ေရး​လှုပ်ရှား​မှုများ​တွင် ပါဝင်ခဲ့​​ေသာ ​ေကျာင်း​သား​လူ​ငယ်မျိုး​ဆက်၏ အား​မာန်ကို ရည်ညွှန်း​သည်။