လူထုဘဝသက်သာေချာင်ချိေရးကဏ္ဍ


  • အများြပည်သူတို့၏ သက်သာေချာင်ချိေရး ၊ လူမှုဘဝလံုြခံုေရး၊ ဘဝအရည်အေသွး ပိုမိုေကာင်းမွန်ေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ ပညာေရး၊ စာေပအနုပညာ၊ ယဉ်ေကျးမှုကဏ္ဍ စသည်တို့ ဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်ေရးအတွက် စွမ်းအားရှိသမျှ ကျယ်ြပန့်စွာ ြမှင့်တင် ေဆာင်ရွက်မည်။
  • အစိုးရကဦးေဆာင်၍ လူထုဘဝသက်သာေချာင်ချိေရးလုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက် မည် ြဖစ်ေစကာမူ၊ ပုဂ္ဂလိကေစတနာရှင်များ၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လုပ်ငန်းရှင်များ၏ ေဆာင်ရွက်မှုတို့ကိုလည်း လိုလားစွာ အားေပးမည်။ 
  • မသန်စွမ်းသူများအား အြကံေပးြခင်း၊ အလုပ်အကိုင်ရှာေဖွေပးြခင်း၊ ရင်းနှီးစွာ ထိေတွ့၍ ေဆွးေနွးအားေပးြခင်းတို့ကို ေရှ့ရှုေဆာင်ရွက်မည်။
  • အရွယ်မေရာက်ေရးနှင့် ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရးများကို ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက် ေပးမည်။ 
  • လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ေရး၊ မူးယစ်ေဆးဝါးကူးသန်းေရာင်းဝယ်ြခင်း စသည့် နိုင်ငံ အကျိုးကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ြဖစ်ေစသည်များကို အထူးတည်အေလးထား၍ ဥပေဒနှင့် အညီ တိုက်ဖျက်သွားမည်။ 
  • ေရေဘး၊ ေလေဘး၊ မီးေဘးစသည့် သဘာဝေဘးအန္တရာယ်ဒဏ်ခံရေသာ ဒုက္ခသည် များအတွက် ထိေရာက်လျင်ြမန်ေသာ ကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများ၊ လူသားချင်း စာနာသည့် အေထာက်အပံ့များ၊ ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်းတို့ကို ေဆာင်ရွက် မည်။ 
  • သဘာဝေဘးအန္တရာယ်ေြကာင့် ြဖစ်ေပါ်လာမည့် ဆိုးကျိုးများ ေလျာ့ချေရးနှင့် ြကိုတင်ြပင်ဆင်နိုင်ေရး ပညာေရးစီမံကိန်းများ (Disaster preparedness and Disaster Risk Reduction) ကို ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့် လုပ်ေဆာင်မည်။