အလုပ်သမားေရးရာ


၁။ ဦးဝင်းထိန် (ဗဟိုအလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့ဝင်)
ဥက္ကဋ္ဌ

၂။ ေဒါ်ခင်ေဌးြကွယ် (ဗဟိုအလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့ဝင်)
အဖွဲ့ဝင်

၃။ ဦးမန်းေဂျာ်နီ (အရံဗဟိုအလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့ဝင်)
အဖွဲ့ဝင်

၄။ ဦးြမင့်သိန်း (ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်)
အဖွဲ့ဝင်

၅။ ဦးြကည်ဝင်း (ဗဟိုေကာ်မတီဝင်)
အဖွဲ့ဝင်

၆။ ဦးြမင့်ေဌး (ဥက္ကဋ္ဌ၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသြကီး)
အဖွဲ့ဝင်

၇။ ဦးေစာတင်ဝင်း (ဗဟိုေကာ်မတီဝင်)
အဖွဲ့ဝင်

၈။ ေဒါ်အိေရွှစင်ညွန့် (ဘဏ္ဍာ​ေရး​မှူး၊ ေြမာက်ပိုင်းခရိုင်၊ ရန်ကုန်)
အြကံေပး

၉။ ေဒါ်ခင်မူမူေအာင် (ဘဏ္ဍာ​ေရး​မှူး၊ကမာရွတ်ြမို့နယ်၊ ရန်ကုန်)
အြကံေပး

၁၀။ ဦးလှမျိုးြမင့် (အဖွဲ့ဝင်၊ ဥပေဒအေထာက်အကူြပုအဖွဲ့)
အြကံေပး