အြခားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်ဆံေရး


၁။ ဦးဉာဏ်ဝင်း (ဗဟိုအလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့)
ဥက္ကဋ္ဌ

၂။ ဦးေကျာ်ဇင် (ဗဟိုအလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့)
အဖွဲ့ဝင်

၃။ ေဒါက်တာေဇာ်ြမင့်ေမာင် (ဗဟိုအလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့)
အဖွဲ့ဝင်

၄။ ဦးသိန်းေဆွ (အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်)
အဖွဲ့ဝင်