ြပည်နယ်/တိုင်း​ေဒသြကီး​အဆင့်​အလုပ်အမှု​ေဆာင်အဖွဲ့​ ဥက္ကဌများ​


၁။ ရန်ကုန်တိုင်း​ ဦး​ြမင့်​ေဌး​
09-4201 22 966
၂။ မန္တ​ေလး​တိုင်း​ ဦး​တင်ထွဋ်ဦး​
09-4713 2433
၃။ ပဲခူး​တိုင်း​ ဦး​သိန်း​ဒန်
052-23097(Office)
၄။ မ​ေကွး​တိုင်း​ ဦး​သိန်း​ေဇာ်
09-2562 44 427
၅။ စစ်ကိုင်း​တိုင်း​ ​ေဒါက်တာြမင့်​နိုင်
09-4200 29 063
၆။ ဧရာဝတီတိုင်း​ ​ေဒါက်တာမျိုး​ညွန့်​
09-49325379
၇။ တနသင်္ာရီတိုင်း​ ဦး​ေအာင်စိုး​
09-7321 6471
၈။ရှမ်း​ြပည်နယ် ​ေဒါ်ခင်မိုး​မိုး​
09-5210 156
၉။ မွန်ြပည်နယ် ​ေဒါက်တာခင်​ေဆာင်
09-8723 296
၁၀။ ရခိုင်ြပည်နယ် ဦး​ညီပု
09-4253 26 732
၁၁။ ချင်း​ြပည်နယ် ဦး​ဇိုဘွဲ
09-4310 4661
၁၂။ ကရင်ြပည်နယ် ​ေဒါ်နန်း​ခင်​ေထွး​ြမင့်​
09-7376 0072
၁၃။ကယား​ြပည်နယ် ​ေဒါက်တာခင်စည်သူ
09-5601 456
၁၄။ ကချင်ြပည်နယ် ဦး​ေဇာ်လွင်
09-2401 558