ေြပာေရးဆိုခွင့်ရှိသူများ


၁။ဦးဉာဏ်ဝင်း     (၀၉-၅၁၇၉ ၂၄၇)
ဗဟိုအလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့ဝင်

၂။ဦးအုန်းြကိုင်     (၀၉-၄၃၀၂ ၇၃၇၆)
ဗဟိုအလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့ဝင်

၃။ဦးဝင်းြမိုင်     (၀၉-၄၃၁၄ ၀၉၈၀)
ဗဟိုအလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့ဝင်

၄။ေဒါ်နန်းခင်ေထွးြမင့်     (၀၉-၇၃၇၆ ၀၀၇၂)
ဗဟိုအလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့ဝင်

ဗဟိုအဆင့်​ေရး​ရာ​ေကာ်မတီတာဝန်ခံများ​

၁။ ပညာ​ေရး​ရာ​ေကာ်မတီ-
ဦး​ဟံသာြမင့်​ 
    (၀၉-၇၃၁၂ ၄၃၄၇)
၂။ ဥပ​ေဒ​ေရး​ရာ​ေကာ်မတီ-
ဦး​ဉာဏ်ဝင်း​ 
    (၀၉-၅၁၇၉ ၂၄၇)
၃။ အလုပ်သမား​ေရး​ရာ​ေကာ်မတီ-
ဦး​ဝင်း​ထိန် 
    (၀၉-၄၉၃၀ ၆၁၅၅)
၄။​ေတာင်သူလယ်သမား​ေရး​ရာ​ေကာ်မတီ-
ဦး​ညီပု 
    (၀၉-၄၂၅၃ ၂၆ ၇၃၂)
၅။စီး​ပွား​လုပ်ငန်း​ေကာ်မတီ-
ဦး​ဟံသာြမင့်​  
   (၀၉-၇၃၁၂ ၄၃၄၇)
၆။ကျန်း​မာ​ေရး​ရာ​ေကာ်မတီ-​
ေဒါက်တာတင်မျိုး​ဝင်း​ 
    (၀၉-၇၃၁၀ ၂၂၅၀)
၇။တိုင်း​ရင်း​သား​အဖွဲ့​အစည်း​များ​နှုင့်​ဆက်ဆံ​ေရး​ေကာ်မတီ-​
ေဒါ်​ေအာင်ဆန်း​စုြကည်
၈။အြခား​အဖွဲ့​အစည်း​များ​နှင့်​ဆက်ဆံ​ေရး​ေကာ်မတီ-
ဦး​ဉာဏ်ဝင်း​ 
    (၀၉-၅၁၇၉ ၂၄၇)
၉။ြပန်ြကား​ေရး​ေကာ်မတီ-
ဦး​ေအး​ြကူ 
    (၀၉-၄၂၀၁ ၁၀ ၁၁၀)
၁၀။သဘာဝပတ်ဝန်း​ကျင်ထိန်း​သိမ်း​ေရး​ေကာ်မတီ-
ဦး​ထွန်း​ထွန်း​ဟိန် 
    (၀၉-၄၇၃၀ ၉၇၉၅)
၁၁။ အ​ေြခခံဥပ​ေဒြပင်ဆင်​ေရး​ေကာ်မတီ-
ဦး​ထွန်း​ထွန်း​ဟိန် 
    (၀၉-၄၇၃၀ ၉၇၉၅)
၁၂။လွှတ်​ေတာ်​ေရး​ရာ​ေကာ်မတီ-
ဦး​ဉာဏ်ဝင်း​ 
    (၀၉-၅၁၇၉ ၂၄၇)


ဥက္ကဋ္ဌရံုး​

ရံုး​အဖွဲ့​တာဝန်ခံ ​
ေဒါက်တာတင်မာ​ေအာင်     (၀၉-၅၁၅၉ ၄၅၇)

လံုြခံု​ေရး​တာဝန်ခံ-
ဦး​ဝင်း​ထိန်     (၀၉-၄၉၃၀ ၆၁၅၅)

လွှတ်​ေတာ်ဆိုင်ရာ​ေြပာ​ေရး​ဆိုခွင့်​ရှိသူ-
ဦး​ြဖိုး​ေဇယျာ​ေသာ်     (၀၉-၂၀၀၀ ၄၇၁)

ရံုး​ချုပ် ရံုး​အဖွဲ့​မှုး

ဦး​သိန်း​ဦး​      (၀၁ ၅၅၅၁၅၆)