အခန်း​(၄)


အဖွဲ့​ဝင်များ​အြဖစ် လက်ခံြခင်း​ 

၉။ အဖွဲ့​ဝင်များ​အြဖစ် လက်ခံြခင်း​ကို ​ေအာက်ပါအတိုင်း​ သတ်မှတ်သည်-
  • (က) ြပည်​ေထာင်စုြမန်မာနိုင်ငံသား​များ​၊ ဧည့်​နိုင်ငံသား​၊ နိုင်ငံသား​ြပုခွင့်​ရသူ​ သို့​မဟုတ် ယာယီသက်​ေသခံလက်မှတ် ကိုင်​ေဆာင်ထား​သူ​ ြဖစ်ရမည်။ 
  • (ခ ) အဖွဲ့​ချုပ်၏ အဖွဲ့​ဝင်ပံုစံြဖင့်​ ​ေလျှာက်ထား​ြပီး​သူ​များ​ကို အဖွဲ့​ချုပ်၏ စည်း​မျဉ်း​ စည်း​ကမ်း​နှင့်​အညီ စိစစ်ြပီး​ လက်ခံမည်။