ဥပေဒေရးရာ


၁။ ဦးဉာဏ်ဝင်း
တရားလွှတ်ေတာ်ေရှ့ေန

၂။ ဦးမျိုးညွန့်
တရားလွှတ်ေတာ်ေရှ့ေန

၃။ ဦးရဲထွန်း
တရားလွှတ်ေတာ်ေရှ့ေန

၄။ ဦးေမာင်ေဖတင်
တရားလွှတ်ေတာ်ေရှ့ေန

၅။ ဦးကိုနီ
တရားလွှတ်ေတာ်ေရှ့ေန

၆။ ဦးေဌးဦး
တရားလွှတ်ေတာ်ေရှ့ေန