ဗဟိုအလုပ်အမှုေဆာင်


၁။ ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည်
ဥက္ကဋ္ဌ

၂။ ဦးဉာဏ်ဝင်း
အဖွဲ့ဝင်

၃။ ဦးဟံသာြမင့်
အဖွဲ့ဝင်

၄။ ဦးအုန်းြကိုင်
အဖွဲ့ဝင်

၅။ ဦးဝင်းြမင့်
အဖွဲ့ဝင်

၆။ ဦးထွန်းထွန်းဟိန်
အဖွဲ့ဝင်

၇။ ေဒါက်တာေမဝင်းြမင့်
အဖွဲ့ဝင်

၈။ ဦးဝင်းထိန်
အဖွဲ့ဝင်

၉။ ေဒါက်တာေဇာ်ြမင့်ေမာင်
အဖွဲ့ဝင်

၁၀။ ေဒါက်တာေအာင်မိုးညို
အဖွဲ့ဝင်

၁၁။ ေဒါ်ခင်ေဌးြကွယ်
အဖွဲ့ဝင်

၁၂။ ေဒါ်နန်းခင်ေထွးြမင့်
အဖွဲ့ဝင်

၁၃။ ဦးေကျာ်ခင်
အဖွဲ့ဝင်

၁၄။ ဦးညီပု
အဖွဲ့ဝင်

၁၅။ ေဒါက်တာမျိုးေအာင်
အဖွဲ့ဝင်