အရံဗဟိုအလုပ်အမှုေဆာင်


၁။ ဦးမန်းေဂျာ်နီ
အဖွဲ့ဝင်

၂။ ေဒါက်တာသိန်းလွင်
အဖွဲ့ဝင်

၃။ ဦးေအာင်စိုး
အဖွဲ့ဝင်

၄။ ဦးဇိုဘွဲ
အဖွဲ့ဝင်

၅။ ေဒါ်ြဖူြဖူသင်း
အဖွဲ့ဝင်