ပညာေရးရာ


၁။       ဦးဟံသာြမင့်                                            ဗဟိုအလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့ဝင်
၂။       ေဒါက်တာသိန်းလွင်
၃။       ေဒါက်တာသန့်လွင်ေမာင် (ခ) ကိုတာ
၄။       ေဒါက်တာတင်လိှုင် (ခ) ဘိုးလိှုင်
၅။       ဦးမိုးေဇာ်ဦး