စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းေရး


၁။ ဦးဉာဏ်ဝင်း (ဗဟိုအလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့)
ဥက္ကဋ္ဌ

၂။ ေဒါက်တာမျိုးေအာင် (ဗဟိုအလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့)
အဖွဲ့ဝင်

၃။ ေဒါ်လဲ့လဲ့ (ဗဟိုေကာ်မတီဝင်)
အဖွဲ့ဝင်

၄။ ဦးသိန်းဦး (ဒုရံုးအဖွဲ့မှူး)
အဖွဲ့ဝင်

၅။ ဦးေကျာ်ဟိုး (ဗဟိုေကာ်မတီဝင်)
အဖွဲ့ဝင်