သဘာပတိ


၁။ ဦးတင်ဦး
နာယက

၂။ ဦးဝင်းတင်
အဖွဲ့ဝင်

၃။ ဦးသန်းထွန်း
အဖွဲ့ဝင်

၄။ ဦးလှေဖ
အဖွဲ့ဝင်

၅။ ဦးေကျာ်ခိုင်
အဖွဲ့ဝင်

၆။ ဦးသိန်းတန်
အဖွဲ့ဝင်

၇။ ဦးနိုင်ေသာင်းညွန့်
အဖွဲ့ဝင်