ဗဟိုလူမှုအေထာက်အကူြပု


၁။ ဦးတင်ဦး ဥက္ကဋ္ဌ

၂။ ဦးေအာင်ထိုက်
ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ

၃။ ဦးေစာလှိုင်
အတွင်းေရးမှူး

၄။ ေဒါ်ခင်သန်းလှ
ဘဏ္ဍာ​ေရး​မှူး​

၅။ ဦးေအာင်သိန်း
အဖွဲ့ဝင်

၆။ ဦးလှမင်း
အဖွဲ့ဝင်

၇။ ေဒါက်တာမျိုးညွန့်
အဖွဲ့ဝင်

၈။ ေဒါ်ြကည်ြကည်ဝင်း(ြကည့်ြမင်တိုင်)
အဖွဲ့ဝင်

၉။ ေဒါ်ြကည်ြကည်ဝင်း(စမ်းေချာင်း)
အဖွဲ့ဝင်

၁၀။ ဦးကျို့လှိုင်
အဖွဲ့ဝင်

၁၁။ ဦးခင်ေမာင်ဝင်း (ပုဇွန်ေတာင်)
အဖွဲ့ဝင်

၁၂။ ေဒါ်လဲ့လဲ့
အဖွဲ့ဝင်

၁၃။ ဦးလှသိန်း
အဖွဲ့ဝင်

+++++++ 000000 ++++++++

အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်
ဗဟိုလူမှုအ​ေထာက်အကူြပုအဖွဲ့​
ရန်ကုန်ြမို့​

​ေန့​စွဲ။…၂၆.၇.၂၀၁၃။

အ​ေြကာင်း​အရာ.။ ။ဗဟိုလူမှုအ​ေထာက်အကူြပုအဖွဲ့​၏ဆပ်​ေကာ်မတီအဖွဲ့​များ​
ဖွဲ့​စည်း​တာဝန်​ေပး​အပ်ြခင်း​။

အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ် ဗဟိုလူမှုအ​ေထာက်အကူြပုအဖွဲ့​၏(၂၆.၇.၂၀၁၃)ရက်​ေန့​
(၇/၂၀၁၃)အစည်း​အ​ေဝး​ဆံုး​ြဖတ်ချက်အရစိစစ်​ေရး​အဖွဲ့​၊​ရံပံု​ေငွရှာ​ေဖွ​ေရး​
ဘဏ္ဍာ​ေရး​အဖွဲ့​၊​သတင်း​နှင့်​ြပန်ြကား​ေရး​အဖွဲ့​၊​ကျန်း​မာ​ေရး​အဖွဲ့​၊​စာရင်း​စစ်အဖွဲ
့​တို့​ကိုဖွဲ့​စည်း​တာဝန်​ေပး​အပ်လိုက်သည်။

စိစစ်​ေရး​အဖွဲ့​
(၁)ဦး​ေစာလှိုင်
(၂)​ေဒါ်ခင်သန်း​လှ
(၃)ဦး​လှမင်း​
(၄)​ေဒါ်လဲ့​လဲ့​
(၅)ဦး​လှသိန်း​

ရံပံု​ေငွရှာ​ေဖွ​ေရး​နှင့်​ဘဏ္ဍာ​ေရး​အဖွဲ့​
(၁)ဦး​ေအာင်ထိုက်
(၂)ဦး​ေစာလှိုင်
(၃)ဦး​လှမင်း​
(၄)ဦး​ြကို့​လှိုင်
(၅)​ေဒါ်ခင်သန်း​လှ

သတင်း​နှင့်​ြပန်ြကား​ေရး​အဖွဲ့​
(၁)​ေဒါ်ြကည်ြကည်ဝင်း​(ြကည့်​ြမင်တိုင်)
(၂)​ေဒါ်ြကည်ြကည်ဝင်း​(စမ်း​ေချာင်း​)
(၃)​ေဒါ်မိုး​ေကခိုင်(တာ​ေမွ)
(၄)ဦး​သန်း​ဝင်း​ဦး​(ြကည့်​ြမင်တိုင်)
(၅)​ေဒါ်ဥမ္မာ(ဒဂံု/​ေတာင်)
(၆)ဦး​ရူပ(စမ်း​ေချာင်း​)
(၇)ဦး​ေအး​နိုင်(ဒဂံု/​ေတာင်)
(၈)ဦး​ေကျာ်ဝင်း​ထွန်း​(ခ)ဘိုထွန်း​(ဗဟန်း​)

ကျန်း​မာ​ေရး​အဖွဲ့​
(၁)Dr.မျိုး​ညွန့်​
(၂)ဦး​ခင်​ေမာင်ဝင်း​

စာရင်း​စစ်အဖွဲ့​
(၁)ဦး​ေအာင်သိန်း​
(၂)ဦး​ဝင်း​တင်

​ေစာလှိုင်
(အတွင်း​ေရး​မှုး​)
ဗဟိုလူမှုအ​ေထာက်အကူြပုအဖွဲ့​