လွှတ်ေတာ်​ကိုယ်စားလှယ်​များ


၁။ ။ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည်
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

၂။ ။ေဒါက်တာေဇာ်ြမင့်ေမာင်
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

၃။ ။ေဒါက်တာတင်ေဌးေအာင်
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

၄။ ။ေဒါက်တာေဒါ်သန်းေငွ
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

၅။ ။ေဒါက်တာမျိုးေအာင်
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

၆။ ။ေဒါက်တာြမင့်နိုင်
အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

၇။ ။ေဒါက်တာြမတ်ဉာဏစိုး
အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

၈။ ။ေဒါက်တာေမဝင်းြမင့်
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

၉။ ။ေဒါက်တာလှြမတ်ေသွး
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

၁၀။ ။ေဒါက်တာေအာင်မိုးညို
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

၁၁။ ။ေဒါ်ခင်စန်းလိှုင်
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

၁၂။ ။ေဒါ်ခင်ေဌးြကွယ်
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

၁၃။ ။ေဒါ်ခင်ေမွှးလွင်
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

၁၄။ ။ေဒါ်ခင်သန္တာ
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

၁၅။ ။ေဒါ်စန္ဒ​ာမင်း
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

၁၆။ ။ေဒါ်စုစုလွင်
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

၁၇။ ။ေဒါ်တင်တင်ရီ
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

၁၈။ ။ေဒါ်ြဖူြဖူသင်း
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

၁၉။ ။ေဒါ်ြမင့်ြမင့်စန်း
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

၂၀။ ။ဦးေကျာ်မင်း
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

၂၁။ ။ဦးေကျာ်ြမင့်
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

၂၂။ ။ဦးေကျာ်သီဟ
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

၂၃။ ။ဦးခင်ေမာင်ဝင်း
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

၂၄။ ။ဦးခင်ေမာင်သိန်း
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

၂၅။ ။ဦးစိန်ထွန်း
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

၂၆။ ။ဦးစိန်ဝင်း(ခ)စိန်ဝင်းဟန်
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

၂၇။ ။ဦးနိုင်ငံလင်း
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

၂၈။ ။ဦးပိုက်ကို
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

၂၉။ ။ဦးေပါခင်
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

၃၀။ ။ဦးြဖိုးေဇယျာေသာ်
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

၃၁။ ။ဦးြဖိုးမင်းသိန်း
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

၃၂။ ။ဦးမင်းသူ
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

၃၃။ ။ဦးမင်းဦး
အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

၃၄။ ။ဦးမန်းေဂျာ်နီ
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

၃၅။ ။ဦးမျိုးခိုင်
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

၃၆။ ။ဦးြမင့်သိန်း
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

၃၇။ ။ဦးြမင့်ေအာင်
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

၃၈။ ။ဦးြမင့်ဦး
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

၃၉။ ။ဦးဝင်းထိန်
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

၄၀။ ။ဦးဝင်းြမင့်
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

၄၁။ ။ဦးသိန်းေဆွ
အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
၄၂။ ။ဦးအုန်းြကိုင်
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

၄၃။ ။ဦးေအာင်ြကည်ညွန့်
အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

၄၄။ ။ဦးေအာင်စိုး
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်

၄၅။ ။ဦးေအာင်စိုးြမင့်
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်