ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၁။ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည်
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
ေကာ့မှူးြမို့နယ်

၂။ေဒါက်တာေဇာ်ြမင့်ေမာင်
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
ေကျာက်ပန်းေတာင်း ြမို့နယ်
၀၉-၄၀၂၆၅၂၃၅၂

၃။ေဒါက်တာတင်ေဌးေအာင်
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
ေရစြကိုြမို့နယ်
၀၉-၄၀၁၅၁၈၂၄၉

၄။ေဒါက်တာေဒါ်သန်းေငွ
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
ကေလာြမို့နယ်
၈၇၃၈၃၀၅၄၉

၅။ေဒါက်တာမျိုးေအာင်
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
ဒဂံုဆိပ်ကမ်းြမို့နယ်
၀၉-၄၃၂၀၅၆၂၁

၆။ေဒါက်တာေမဝင်းြမင့်
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
မရမ်းကုန်းြမို့နယ်
၀၉-၄၉၃၀၆၉၆၈

၇။ေဒါက်တာလှြမတ်ေသွး
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
ေရြကည်ြမို့နယ်
၀၉-၄၉၂၈၁၈၈၈

၈။ေဒါက်တာေအာင်မိုးညို
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
ပွင့်ြဖူြမို့နယ်
၀၉-၄၀၀၀၂၇၃၄၀

၉။ေဒါ်ခင်စန်းလိှုင်
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
ပုလဲြမို့နယ်
၀၉-၈၆၃၂၉၆၆

၁၀။ေဒါ်ခင်ေဌးြကွယ်
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
ေမာ်လြမိုင်ြမို့နယ်
၀၉-၇၃၀၉၆၉၁၉

၁၁။ေဒါ်ခင်ေမွှးလွင်
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
မင်းကင်းြမို့နယ်
၀၉-၅၁၉၂၀၆၄

၁၂။ေဒါ်ခင်သန္တာ
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
တံတားဦးြမို့နယ်
၉၄၀၂၅၃၇၉၄

၁၃။ေဒါ်စန္ဒ​ာမင်း
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
ဇမ္ဗူသီရိြမို့နယ်
၀၉-၅၀၅၇၉၂၈

၁၄။ေဒါ်စုစုလွင်
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
သံုးခွြမို့နယ်
၀၁-၅၃၅၀၉၉

၁၅။ေဒါ်တင်တင်ရီ
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
ကျွန်းစုြမို့နယ်
၀၉-၄၅၀၉၉၃၈၄၃

၁၆။ေဒါ်ြဖူြဖူသင်း
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
မဂင်္လာေတာင်ညွန့် ြမို့နယ်
၀၉-၅၀၂၄၀၅၆

၁၇။ေဒါ်ြမင့်ြမင့်စန်း
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
ဝါးခယ်မြမို့နယ်
၀၉-၇၃၂၀၆၄၆၉

၁၈။
ဦးေကျာ်မင်း
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
လက်ပံတန်းြမို့နယ်
၀၉-၅၃၇၂၁၇၅

၁၉။ဦးေကျာ်ြမင့်
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
ြမန်ေအာင်ြမို့နယ်
၀၉-၄၂၀၁၀၃၄၀၇

၂၀။ဦးေကျာ်သီဟ
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
ြပင်ဦးလွင်ြမို့နယ်
၀၉-၅၁၅၇၅၂၆

၂၁။ဦးခင်ေမာင်ဝင်း
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
လမ်းမေတာ်ြမို့နယ်
၀၉-၇၃၀၃၇၈၃၉

၂၂။ဦးခင်ေမာင်သိန်း
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
စစ်ကိုင်းြမို့နယ်
၀၉-၄၃၀၀၄၀၂၉

၂၃။ဦးစိန်ထွန်း
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
ထန်းတပင်ြမို့နယ်
၀၉-၄၂၈၁၁၀၉၆၆

၂၄။ဦးစိန်ဝင်း(ခ)စိန်ဝင်းဟန်
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
မအူပင်ြမို့နယ်
၀၉-၇၃၂၂၀၉၁၅

၂၅။ဦးနိုင်ငံလင်း
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
ဒဏ္ခိဏသီရိြမို့နယ်
၀၉-၄၅၀၀၄၈၅၉၉

၂၆။ဦးပိုက်ကို
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
ပခုက္ကူြမို့နယ်
၀၉-၄၇၂၃၄၁၀၂

၂၇။ဦးေပါခင်
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
နထိုးြကီးြမို့နယ်
၀၉-၂၂၁၆၆၁၁

၂၈။ဦးြဖိုးေဇယျာေသာ်
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
ပုဗ္ဗသီရိြမို့နယ်
၀၉-၂၀၀၀၄၇၁

၂၉။ဦးြဖိုးမင်းသိန်း
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
လှည်းကူးြမို့နယ်
၀၉-၅၀၇၆၂၃၄

၃၀။ဦးမင်းသူ
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
ဥတ္တရသီရိြမို့နယ်
၀၉-၄၃၀၆၆၄၃၀ - ၀၉၄၉၄၅၃၁၆၅

၃၁။ဦးမင်းဦး
အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
ပဲခူး(၇)
၀၉-၄၂၈၁၃၆၇၁၉

၃၂။ဦးမန်းေဂျာ်နီ
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
ေြမာင်းြမြမို့နယ်
၀၉-၇၃၀၉၆၉၁၉

၃၃။ဦးမျိုးခိုင်
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
ကဝြမို့နယ်
၀၉-၅၃၀၂၀၃၉

၃၄။ဦးြမင့်သိန်း
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
မေကွးြမို့နယ်
၀၉-၄၀၁၅၆၉၄၈၉

၃၅။ဦးြမင့်ေအာင်
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
ြမိုင်ြမို့နယ်
၀၉-၄၀၂၅၅၉၃၇၈

၃၆။ဦးြမင့်ဦး
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
သနပ်ပင်ြမို့နယ်
၀၉-၈၆၅၁၂၄၂

၃၇။ဦးဝင်းထိန်
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
မိတ္ထီလာြမို့နယ်
၀၉-၄၉၃၀၆၁၅၅

၃၈။ဦးဝင်းြမင့်
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
ပုသိမ်ြမို့နယ်
၀၉-၄၃၁၄၀၉၈၀

၃၉။ဦးအုန်းြကိုင်
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
မဟာေအာင်ေြမ ြမို့နယ်
၀၉-၄၃၀၂၇၃၇၆

၄၀။ဦးေအာင်စိုး
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
ေလာင်းလံုးြမို့နယ်
၀၉-၇၃၂၁၆၄၇၁

၄၁။ဦးေအာင်စိုးြမင့်
ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
ေတာင်ငူြမို့နယ်
၀၉-၄၉၃၂၂၉၀၈