အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်


၁။ေဒါက်တာြမင့်နိုင်
အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
စစ်ကိုင်း(၃)
၀၉-၄၂၀၀၂၉၀၆၃

၂။ေဒါက်တာြမတ်ဉာဏစိုး
အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
ရန်ကုန်(၄)
၀၉-၅၁၈၃၇၉၁

၃။ဦးမင်းဦး
အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
ပဲခူး(၇)
၀၉-၄၂၈၁၃၆၇၁၉

၄။ဦးသိန်းေဆွ
အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
ဧရာဝတီ(၁၀)
၀၉-၄၅၀၀၂၃၇၉၀ - ၀၉-၄၉၇၆၁၀၁၂

၅။ဦးေအာင်ြကည်ညွန့်
အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်
မေကွး(၄)
၀၉-၇၃၁၄၁၂၉