လွှတ်ေတာ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ


၁။       ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည်                  ဥက္ကဋ္ဌ
၂။       ဦးဝင်းြမင့်                                      အတွင်းေရးမှူး
၃။       ဦးေအာင်ြကည်ညွန့်                        အဖွဲ့ဝင်
၄။       ေဒါ်ခင်စန်းလိှုင်                              အဖွဲ့ဝင်
၅။       ဦးမန်းေဂျာ်နီ                                 အဖွဲ့ဝင်
၆။       ေဒါက်တာေဇာ်ြမင့်ေမာင်                အဖွဲ့ဝင်
၇။       ဦးအုန်းြကိုင်                                   အဖွဲ့ဝင်