လွှတ်ေတာ်ေရးရာ


၁။       ဦးဉာဏ်ဝင်း                                             ဥက္ကဋ္ဌ
၂။       ဦးစိုးဝင်း                                                  အတွင်းေရးမှူး
၃။       ေဒါက်တာတင်မျိုးဝင်း                               အဖွဲ့ဝင်
၄။       ဦးမျိုးြမင့်                                                 အဖွဲ့ဝင်
၅။       ေဒါ်နန်းခင်ေထွးြမင့်                                  အဖွဲ့ဝင်
၆။       ဦးလင်းလင်းေကျာ်                                    အဖွဲ့ဝင်