လွှတ်ေတာ်ဆိုင်ရာေဆာ်ဩေရးမှူးများ


၁။       ဦးေအာင်ြကည်ညွန့်                        ေဆာ်ဩေရးမှူး

၂။       ဦးေအာင်စိုး                                   လက်ေထာက်ေဆာ်ဩေရးမှူး

မှတ်ချက်        ။         ။
အမျိုးသားဒီမိုကေရစီ​အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ေဒါ်ေအာင်ဆန်း​စုြကည်​၏ လွှတ်ေတာ်​​ဆိုင်ရာ​အရာရှိအြဖစ် ဦးေဇယျာ်ေသာ်​  (ခ) ဦးြဖိုးေဇယျာေသာ် ကို ခန့်အပ်သည်။