ြပန်ြကားေရး


၁။ ဦးေအးြကူ (ဗဟိုေကာ်မတီဝင်)
ယာယီတာဝန်ခံ

၂။ ဦးေအာင်ြမင့် (ခ) ဖျာပံုနီလံုဦး (ဗဟိုေကာ်မတီဝင်)
အဖွဲ့ဝင်

၃။ ေဒါ်ြကည်ြဖူသျှင် (ဗဟိုေကာ်မတီဝင်)
အဖွဲ့ဝင်

၄။ ဦးြကည်တိုး (အရံဗဟိုေကာ်မတီဝင်)
အဖွဲ့ဝင်

၅။ ဦးသက်နိုင်ဦး (အရံဗဟိုေကာ်မတီဝင်)
အဖွဲ့ဝင်

၆။ ဦးြမတ်ေကျာ်ေကျာ် (သတင်းေထာက်)
အဖွဲ့ဝင်

၇။ ဦးတင်လှ (သတင်းေထာက်ချုပ်)
အဖွဲ့ဝင်

၈။ ေဒါက်တာစိုးဝင်းဦး (Dr.Bio)
အဖွဲ့ဝင်

၉။ ဦးထင်လင်ဦး (မရမ်းကုန်းြမို့နယ်)
အဖွဲ့ဝင်

၁၀။ ဦးေကျာ်ေအာင် (ပုဇွန်ေတာင်ြမို့နယ်)
အဖွဲ့ဝင်