ေတာင်သူလယ်သမားေရးရာ


၁။ ဦးညီပု (ဗဟိုအလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့)
ဥက္ကဋ္ဌ

၂။ ဦးေကျာ်ြမင့် (လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်)
ဒု ဥက္ကဋ္ဌ

၃။ ဦးမင်းသူ (လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်)
အတွင်းေရးမှူး

၄။ ဦးမန်းညွန့်သိန်း (ဗဟိုေကာ်မတီဝင်)
အဖွဲ့ဝင်

၅။ ဦးဘမျိုးသိန်း (အရံဗဟိုေကာ်မတီဝင်)
အဖွဲ့ဝင်

၆။ ဦးြကည်ဝင်း  (ဗဟိုေကာ်မတီဝင်)
အဖွဲ့ဝင်

၇။ ဦးလှြမင့်သန်း (အဖွဲ့ဝင်)
အဖွဲ့ဝင်

၈။ ဦးစိုးဝင်း (ခ) စိုးေလး (ဒုဥက္ကဋ္ဌ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်)
အဖွဲ့ဝင်