တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်ဆံေရး


၁။ ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည် (ဗဟိုအလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့)
ဥက္ကဋ္ဌ

၂။ ဦးထွန်းထွန်းဟိန် (ဗဟိုအလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့)
အဖွဲ့ဝင်

၃။ ေဒါ်နန်းခင်ေထွးြမင့် (ဗဟိုအလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့)
အဖွဲ့ဝင်

၄။ ဦးမင်းဦး (အမျိုးသားလွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်)
အဖွဲ့ဝင်

၅။ ေဒါ်ခင်ေဌးြကွယ် (ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်)
အဖွဲ့ဝင်

၆။ ဦးမန်းေဂျာ်နီ (ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်)
အဖွဲ့ဝင်