ဗဟိုအလုပ်အမှုေဆာင်​အဖွဲ့ ဖုန်း​နံပါတ်​များ


၁။    ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည်           
ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဗဟိုအလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့

၂။    ဦးဉာဏ်ဝင်း                           
ဗဟိုအလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့         ၀၉၅၁၈၉၂၄၇

၃။    ဦးဟံသာြမင့်                          
ဗဟိုအလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့         ၀၉၇၃၁၂၄၃၄၇

၄။    ဦးအုန်းြကိုင်                           
ဗဟိုအလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့         ၀၉၄၃၀၂၇၃၇၆

၅။    ဦးဝင်းြမင့်                              
ဗဟိုအလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့         ၀၉၄၃၁၄၀၉၈၀

၆။    ဦးထွန်းထွန်းဟိန်                    
ဗဟိုအလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့         ၀၉၄၇၃၀၉၇၉၅

၇။    ေဒါက်တာေမဝင်းြမင့်              
ဗဟိုအလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့         ၀၉၄၉၃၀၆၉၆၈

၈။    ဦးဝင်းထိန်                             
ဗဟိုအလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့         ၀၉၄၉၃၀၆၁၅၅

၉။    ေဒါက်တာေဇာ်ြမင့်ေမာင်         
ဗဟိုအလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့         ၀၉၄၀၂၆၅၂၃၅၂

၁၀။  ေဒါက်တာေအာင်မိုးညို            
ဗဟိုအလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့         ၀၉၄၀၀၀၂၇၃၄၀

၁၁။  ေဒါ်ခင်ေဌးြကွယ်                    
ဗဟိုအလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့         ၀၉၇၃၀၉၆၉၁၉

၁၂။  ေဒါ်နန်းခင်ေထွးြမင့်                
ဗဟိုအလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့         ၀၉၇၃၇၆၀၀၇၂

၁၃။  ဦးေကျာ်ခင်                            
ဗဟိုအလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့         ၀၉၄၃၁၇၀၆၀၇

၁၄။  ဦးညီပု                                   
ဗဟိုအလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့         ၀၉၄၂၅၃၂၆၇၃၂

၁၅။  ေဒါက်တာမျိုးေအာင်              
ဗဟိုအလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့         ၀၉၄၃၂၀၅၆၂၁


အရံဗဟိုအလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့


၁။    ဦးမန်းေဂျာ်နီ                          
အရံဗဟိုအလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့ဝင် 
၀၉၇၃၀၉၆၉၁၉

၂။    ေဒါက်တာသိန်းလွင်                
အရံဗဟိုအလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့ဝင် 
၀၉၇၃၂၅၅၅၆၃

၃။    ဦးေအာင်စိုး                           
အရံဗဟိုအလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့ဝင် 
၀၉၇၃၂၁၆၄၇၁

၄။    ဦးဇိုဘွဲ                                  
အရံဗဟိုအလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့ဝင် 
၀၉၄၃၁၀၄၆၆၁

၅။    ေဒါ်ြဖူြဖူသင်း                       
အရံဗဟိုအလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့ဝင် 
၀၉၅၀၂၄၀၅၆