ဦး​ဝင်း​ြမင့်​


၁။ အမည် - ဦး​ဝင်း​ြမင့်​

၂။ အြခား​အမည် - မရှိပါ

၃။ လူမျိုး​/ ဘာသာ - ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။ နိုင်ငံသား​စိစစ်​ေရး​ ကတ်ြပား​အမှတ် - ၁၄/ ဓနဖ(နိုင်) ၀၀၆၃၄၈

၅။ ​ေမွး​သက္ကရာဇ် - ၈-၁၁-၁၉၅၁

၆။ ​ေမွး​ဖွား​ရာဇာတိ - ​ေညာင်​ေချာင်း​ေကျး​ရွာ၊​ ဓနုြဖူြမို့​နယ်

၇။ ပညာအရည်အချင်း​ - B.Sc,H.G.P,R.L

၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - နိုင်ငံ​ေရး​သမား​

၉။ အဘအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ဦး​ထွန်း​ကျင် (ကွယ်လွန်)

၁၀။ အမိအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေဒါ်သန်း​၊​ မှီခို

၁၁။ ဇနီး​/ခင်ပွန်း​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေဒါ်ချိုချို၊​ မှီခို

၁၂။ သား​/သမီး​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - မြဖူြဖူသင်း​၊​ မန်​ေနဂျာ၊​ Ifreshco၊​ စကင်္ာပူ

၁၃။ အြမဲတမ်း​ေနရပ်လိပ်စာ - အမှတ် (၃၄) ၊​ (၆) လွှာ၊​ မဂ္ဂင်လမ်း​၊​ ကျား​ကွက်သစ်ရပ်ကွက် တာ​ေမွြမို့​နယ်၊​ ရန်ကုန်တိုင်း​ေဒသြကီး​

၁၄။ ကိုယ်စား​ြပုပါတီ/တစ်သီး​ပုဂ္ဂလ - အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်

၁၅။ ​ေရွး​ချယ်တင်​ေြမှာက်ြခင်း​ခံရသည့်​ မဲဆန္ဒနယ် - ြပည်သူ့​လွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ်၊​ ပုသိမ်ြမို့​နယ်