ဦး​ဝင်း​ထိန်၁။ အမည် - ဦး​ဝင်း​ထိန်

၃။ လူမျိုး​/ ဘာသာ - ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။ နိုင်ငံသား​စိစစ်​ေရး​ ကတ်ြပား​အမှတ် - ၁၂ / အစန (နိုင်) ၁၆၈၉၆၃ (DV – 000785)

၅။ ​ေမွး​သက္ကရာဇ် - ၂၄-၁၂-၁၉၄၁

၆။ ​ေမွး​ဖွား​ရာဇာတိ - ဆည်ကုန်း​ရွာ ၊​ အလည်ရွာဇာတိ၊​ မိတ္ထီလာြမို့​နယ်

၇။ ပညာအရည်အချင်း​ - သိပ္ပံဘွဲ့​ ၊​ ရုရှား​ဘာသာဒီပလိုမာ

၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - ဗိုလ်ြကီး​(ြငိမ်း​)

၉။ အဘအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ဦး​လှထွန်း​ (ကွယ်လွန်)

၁၀။ အမိအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေဒါ်ခင်စု (ကွယ်လွန်)

၁၁။ ဇနီး​/ခင်ပွန်း​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေဒါ်သိန်း​ြမင့်​ြကည်၊​ မှီခို

၁၂။ သား​/သမီး​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - (၁) မဝင်း​စုြကည်၊​ လ/ထ စက်ရံုမှူး​၊​ မဲဘုန်း​ြမို့​၊​ ဩစ​ေတး​လျ

 (၂) ​ေမာင်ဆန်း​ဝင်း​ထိန်၊​ လ/ထ မန်​ေနဂျာ၊​ အာမခံလုပ်ငန်း​၊​ ဆန်ဖရန်စစ္စကို၊​ USA

 (၃) ​ေမာင်​ေအာင်ခန့်​ဝင်း​ထိန်၊​ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း​၊​ ရန်ကုန်ြမို့​

 (၄) မချစ်စုဝင်း​ထိ်န်၊​ Admin လက်​ေထာက် Edulink ပညာ​ေရး​လုပ်ငန်း​

၁၃။ အြမဲတမ်း​ေနရပ်လိပ်စာ - ၄၃၇(က)၊​ ဗိုလ်ကုန်း​၊​ အထက်မင်း​ြကီး​လမ်း​၊​ အ​ေရှ့​ရွာမ၊​ အင်း​စိန်

၁၄။ ကိုယ်စား​ြပုပါတီ/တစ်သီး​ပုဂ္ဂလ - အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်

၁၅။ ​ေရွး​ချယ်တင်​ေြမှာက်ြခင်း​ခံရသည့်​ မဲဆန္ဒနယ် - ြပည်သူ့​လွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ်၊​ မိတ္ထီလာြမို့​နယ်