ဦး​တိုး​ေရွှ (ခ) ဦး​တင်​ေဌး​ေအာင်


၁။ အမည် - ဦး​တိုး​ေရွှ

၂။ အြခား​အမည် - ဦး​တင်​ေဌး​ေအာင်

၃။ လူမျိုး​/ ဘာသာ - ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။ နိုင်ငံသား​စိစစ်​ေရး​ ကတ်ြပား​အမှတ် - ၈/ရစက (နိုင်) ၀၀၅၂၄၉

၅။ ​ေမွး​သက္ကရာဇ် - ၄-၃-၁၃၁၃

၆။ ​ေမွး​ဖွား​ရာဇာတိ - အမှတ်(၁)နယ်​ေြမ၊​ ထင်း​တန်း​ရပ်၊​ ​ေရစြကိုြမို့​

၇။ ပညာအရည်အချင်း​ - B.V.S (တိ - ​ေဆး​ပညာဘွဲ့​)

၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - တိ - ​ေမွး​ - ကုဆရာဝန်

၉။ အဘအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ဦ​ေအာင်လှ (ကွယ်လွန်)

၁၀။ အမိအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေဒါ်ကျွက် (ကွယ်လွန်)

၁၁။ ဇနီး​/ခင်ပွန်း​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေဒါ်ခင်စမ်း​ေဝ၊​ မှီခို

၁၂။ သား​/သမီး​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - (၁) မမီမီ​ေအာင်၊​ မှီခို၊​ ခင်ပွန်း​ရှိ

 (၂) မသီတာစမ်း​ေဝ၊​ ​ေဆး​ဆိုင်

 (၃) ​ေမာင်​ေမာင်​ေအာင်၊​ အ​ေရာင်း​အဝယ်

 (၄) မခင်​ေလး​ေဝ၊​ S.A.E ကျွန်း​ေချာင်း​

 (၅) ​ေမာင်​ေအာင်ြဖိုး​ကို၊​ B.E (E.P)

 (၆) ​ေမာင်ြဖိုး​ေဇာ်ဟိန်း​၊​ (​ေနာက်ဆံုး​နှစ်သစ်​ေတာ)

၁၃။ အြမဲတမ်း​ေနရပ်လိပ်စာ - အိမ်အမှတ်(၄၁၂)၊​ မိုး​ကုတ်ရိပ်သာလမ်း​၊​ အမှတ်(၁) နယ်​ေြမ၊​ ​ေရစြကိုြမို့​

၁၄။ ကိုယ်စား​ြပုပါတီ/တစ်သီး​ပုဂ္ဂလ - အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်

၁၅။ ​ေရွး​ချယ်တင်​ေြမှာက်ြခင်း​ခံရသည့်​ မဲဆန္ဒနယ် - ြပည်သူ့​လွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ်၊​ ​ေရစြကိုြမို့​နယ်