ဦး​စိန်ဝင်း​


၁။ အမည် - ဦး​စိန်ဝင်း​

၂။ အြခား​အမည် - ဦး​စိန််ဝင်း​ဟန်

၃။ လူမျိုး​/ ဘာသာ - ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။ နိုင်ငံသား​စိစစ်​ေရး​ ကတ်ြပား​အမှတ် - ၁၃/နစန(နိုင်) ၀၀၂၂၆၄

၅။ ​ေမွး​သက္ကရာဇ် - ၁-၁-၁၉၅၇

၆။ ​ေမွး​ဖွား​ရာဇာတိ - ြမင်း​ြခံြမို့​

၇။ ပညာအရည်အချင်း​ - စိုက်ပျိုး​ေရး​ဘွဲ့​

၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - စိုက်ပျိုး​ေရး​လုပ်ငန်း​

၉။ အဘအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ဦး​ြကည်​ေအာင်၊​ ရဲတပ်ဖွဲ့​ဝင်(ြငိမ်း​)

၁၀။ အမိအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေဒါ်သိန်း​နု (ကွယ်လွန်)

၁၁။ ဇနီး​/ခင်ပွန်း​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေဒါ်သိန်း​ြမ၊​ စိုက်ပျိုး​ေရး​လုပ်ငန်း​

၁၂။ သား​/သမီး​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - (၁) မြမမျိုး​ထက် (ခ) မြမမျိုး​သူဇာဝင်း​၊​ မှီခို

 (၂) ​ေမာင်​ေကျာ်စိုး​မိုး​၊​ ​ေကျာင်း​သား​

၁၃။ အြမဲတမ်း​ေနရပ်လိပ်စာ - အမှတ်(၁၁၇/၉) ၊​ ြမင်း​ြခံြမို့​

၁၄။ ကိုယ်စား​ြပုပါတီ/တစ်သီး​ပုဂ္ဂလ - အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရး​စီအဖွဲ့​ချုပ်

၁၅။ ​ေရွး​ချယ်တင်​ေြမှာက်ြခင်း​ခံရသည့်​ မဲဆန္ဒနယ် - ြပည်သူ့​လွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ်၊​ မအူပင်ြမို့​နယ်