ဦး​စိန်ထွန်း​


၁။ အမည် - ဦး​စိန်ထွန်း​

၂။ အြခား​အမည် - မရှိပါ

၃။ လူမျိုး​/ ဘာသာ - ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။ နိုင်ငံသား​စိစစ်​ေရး​ ကတ်ြပား​အမှတ် - ၉ / ဝတန (နိုင်) ၀၈၁၀၇၄

၅။ ​ေမွး​သက္ကရာဇ် - ၇-၅-၁၉၆၆

၆။ ​ေမွး​ဖွား​ရာဇာတိ - သစ်ပ​ေလွကန်ရွာ၊​ ဝမ်း​တွင်း​ြမို့​နယ်

၇။ ပညာအရည်အချင်း​ - B.A,DELT,M.A (Eng)

၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - အလွတ်သင်အဂင်္လိပ်စာြပဆရာ

၉။ အဘအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ဦး​တင်စိန်၊​ ​ေတာင်သူ

၁၀။ အမိအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေဒါ်​ေသာင်း​ရင်၊​ ​ေတာင်သူ

၁၁။ ဇနီး​/ခင်ပွန်း​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေဒါ်နီနီ​ေအာင်

၁၂။ သား​/သမီး​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - မရှိပါ။

၁၃။ အြမဲတမ်း​ေနရပ်လိပ်စာ - ၁၀၃၈၊​ ကမ်း​နား​လမ်း​၊​ ၂၀ ရပ်ကွက်၊​ ​ေတာင်ငူြမို့​

၁၄။ ကိုယ်စား​ြပုပါတီ/တစ်သီး​ပုဂ္ဂလ - အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်

၁၅။ ​ေရွး​ချယ်တင်​ေြမှာက်ြခင်း​ခံရသည့်​ မဲဆန္ဒနယ် - ြပည်သူ့​လွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ်၊​ ထန်း​တပင်ြမို့​နယ်မဲဆန္ဒနယ်