ဦး​ပိုက်ကို၁။ အမည် - ဦး​ပိုက်ကို

၂။ အြခား​အမည် - မရှိပါ

၃။ လူမျိုး​/ ဘာသာ - ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။ နိုင်ငံသား​စိစစ်​ေရး​ ကတ်ြပား​အမှတ် - ၈/ပခက(နိုင်) ၀၁၇၁၁၁

၅။ ​ေမွး​သက္ကရာဇ် - ၂၅-၅-၁၉၅၁

၆။ ​ေမွး​ဖွား​ရာဇာတိ - ပခုက္ကူြမို့​

၇။ ပညာအရည်အချင်း​ - ဓာတု​ေဗဒ (​ေနာက်ဆံုး​နှစ်)

၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - မရှိပါ

၉။ အဘအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ဦး​တင်​ေဖ၊​

၁၀။ အမိအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေဒါ်ခင်မ၊​

၁၁။ ဇနီး​/ခင်ပွန်း​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေဒါ်​ေထွး​ခင်

၁၂။ သား​/သမီး​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - (၁) မသက်မွန်ကို

 (၂) မသီရိကို

 (၃) မနိုနိုကို

၁၃။ အြမဲတမ်း​ေနရပ်လိပ်စာ - အမှတ်(၁၃၅) ၊​ ြမို့​မလမ်း​၊​ အမှတ်(၈) ရပ်ကွက်၊​ ပခုက္ကူြမို့​

၁၄။ ကိုယ်စား​ြပုပါတီ/တစ်သီး​ပုဂ္ဂလ - အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်

၁၅။ ​ေရွး​ချယ်တင်​ေြမှာက်ြခင်း​ခံရသည့်​ မဲဆန္ဒနယ် - ြပည်သူ့​လွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ်၊​ ပခုက္ကူြမို့​နယ်