ဦး​ြဖိုး​မင်း​သိန်း​


၁။ အမည် - ဦး​ြဖိုး​မင်း​သိန်း​

၂။ အြခား​အမည် - ကို​ေအာင်

၃။ လူမျိုး​/ ဘာသာ - ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၄။ နိုင်ငံသား​စိစစ်​ေရး​ ကတ်ြပား​အမှတ် - ၁၂/ဒဂတ(နိုင်) ၀၅၈၅၇၈

၅။ ​ေမွး​သက္ကရာဇ် - ၁၃-၄-၁၉၆၉

၆။ ​ေမွး​ဖွား​ရာဇာတိ - ရန်ကုန်ြမို့​

၇။ ပညာအရည်အချင်း​ - ဒုတိယနှစ် (ရူပ​ေဗဒ)

၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - နိုင်ငံ​ေရး​သမား​

၉။ အဘအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ဦး​ခင်ထွန်း​ (ကွယ်လွန်)

၁၀။ အမိအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေဒါ်ခင်ခင်​ေအး​၊​ သမဝါယမ ဦး​စီး​ဌာန (ြငိမ်း​)

၁၁။ ဇနီး​/ခင်ပွန်း​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေဒါ်ခင်မိမိြကွယ်၊​ ကုန်သည်

၁၂။ သား​/သမီး​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - မရှိပါ

၁၃။ အြမဲတမ်း​ေနရပ်လိပ်စာ - အမှတ်(၄၁/၁၆)၊​ (A)၊​ အင်ယား​ြမိုင်လမ်း​၊​ ​ေရွှ​ေတာင်ြကား​ (၂)

 ရပ်ကွက်၊​ ဗဟန်း​ြမို့​နယ်၊​ ရန်ကုန်ြမို့​

၁၄။ ကိုယ်စား​ြပုပါတီ/တစ်သီး​ပုဂ္ဂလ - အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်

၁၅။ ​ေရွး​ချယ်တင်​ေြမှာက်ြခင်း​ခံရသည့်​ မဲဆန္ဒနယ် - ြပည်သူ့​လွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ်၊​ လှည်း​ကူး​ြမို့​နယ်