ဦး​ေပါခင်


၁။ အမည် - ဦး​ေပါခင်

၂။ အြခား​အမည် - ဦး​သက်လွင်

၃။ လူမျိုး​/ ဘာသာ - ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။ နိုင်ငံသား​စိစစ်​ေရး​ ကတ်ြပား​အမှတ် - ၉/ မခန (နိုင်) ၀၂၅၀၆၃

၅။ ​ေမွး​သက္ကရာဇ် - ၁၁-၁-၁၉၄၇

၆။ ​ေမွး​ဖွား​ရာဇာတိ - ​ေဂါင်း​ကွဲ​ေကျး​ရွာ ၊​ ြမင်း​ြခံြမို့​နယ်၊​ မန္တ​ေလး​တိုင်း​ေဒသြကီး​

၇။ ပညာအရည်အချင်း​ - B.E(Civil)

၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - ကုန်သည်

၉။ အဘအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ဦး​ေထွး​ ၊​ (ကွယ်လွန်)

၁၀။ အမိအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေဒါ်သက်ြမိုင်၊​ (ကွယ်လွန်)

၁၁။ ဇနီး​/ခင်ပွန်း​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေဒါ်ရီရီဦး​၊​ ကုန်သည်

၁၂။ သား​/သမီး​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - (၁) ​ေဒါက်တာမျိုး​ဦး​၊​

 (၂) ဦး​ေစာဦး​၊​ ​ေတး​ဂီတလုပ်ငန်း​

 (၃) ဦး​ေကျာ်စွာဦး​၊​ ကုန်သည်

၁၃။ အြမဲတမ်း​ေနရပ်လိပ်စာ - အမှတ် (၈/၁၉)၊​ ဘဘလမ်း​၊​ ​ေဈး​ြကီး​ေတာင်ဘက်၊​ ြမင်း​ြခံြမို့​

၁၄။ ကိုယ်စား​ြပုပါတီ/တစ်သီး​ပုဂ္ဂလ - အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်

၁၅။ ​ေရွး​ချယ်တင်​ေြမှာက်ြခင်း​ခံရသည့်​ မဲဆန္ဒနယ် - ြပည်သူ့​လွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ်၊​ နွား​ထိုး​ြကီး​ြမို့​နယ်