ဦး​အုန်း​ြကိုင်


၁။ အမည် - ဦး​အုန်း​ြကိုင်

၂။ အြခား​အမည် - က​ေလာင်အမည်များ​ (​ေအာင်ဝင့်​၊​ေမာင်ချစ်စု၊​ေမာင်ချစ်ဖွယ်)

၃။ လူမျိုး​/ ဘာသာ - ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။ နိုင်ငံသား​စိစစ်​ေရး​ ကတ်ြပား​အမှတ် - ၁၂/သဃန(နိုင်) ဝ၁၂၄၅၃

၅။ ​ေမွး​သက္ကရာဇ် - ၁၆-၆-၁၉၄၄

၆။ ​ေမွး​ဖွား​ရာဇာတိ - ြဗန့်​ြကီး​ြမစ်ကျိုး​ရွာ၊​ ​ေမာ်ကျွန်း​ြမို့​နယ်၊​ ဧရာဝတီတိုင်း​ေဒသြကီး​

၇။ ပညာအရည်အချင်း​ - B.A.O.J (USA)

၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - အယ်ဒီတာ (ြငိမ်း​)

၉။ အဘအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ဦး​ဘရှင် (ကွယ်လွန်)

၁ဝ။ အမိအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေဒါ်စိန်် (ကွယ်လွန်)

၁၁။ ဇနီး​/ခင်ပွန်း​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေဒါ်သန်း​သန်း​၊​ မှီခို

၁၂။ သား​/သမီး​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - (၁) မနှင်း​ပပြကိုင်၊​ ​ေဈး​သည်

 (၂) မစိုး​ပပလှိုင်၊​ သတင်း​စာဆရာ (FREE LANCE)

 (၃) မသင်း​ပပြမိုင်၊​ သတင်း​ေထာက် (အလင်း​တန်း​ ဂျာနယ်)

 (၄) ကိုရဲ​ေခါင်စိုး​၊​ ဒီဇိုင်း​နာ (ြမန်မာပို့​စ်ဂျာနယ်)

၁၃။ အြမဲတမ်း​ေနရပ်လိပ်စာ - အမှတ်(၉ဝ၄) အ​ေနာ်မာ (၁၁) လမ်း​ (၁၃) ရက်ကွက်၊​ ​ေတာင်ဥက္ကလာပြမို့​နယ်၊​ ရန်ကုန်တိုင်း​ေဒသြကီး​

၁၄။ ကိုယ်စား​ြပုပါတီ/တစ်သီး​ပုဂ္ဂလ - အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်

၁၅။ ​ေရွး​ချယ်တင်​ေြမှာက်ြခင်း​ခံရသည့်​ မဲဆန္ဒနယ် - ြပည်သူ့​လွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ်၊​ မဟာ​ေအာင်​ေြမြမို့​နယ်၊​ မန္တ​ေလး​တိုင်း​ေဒသြကီး​