ဦး​ြမင့်​သိန်း​


၁။ အမည် - ဦး​ြမင့်​သိန်း​

၂။ အြခား​အမည် - မရှိပါ

၃။ လူမျိုး​/ ဘာသာ - ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။ နိုင်ငံသား​စိစစ်​ေရး​ ကတ်ြပား​အမှတ် - ၈/ခမန(နိုင်) ၀၀၅၆၃၇

၅။ ​ေမွး​သက္ကရာဇ် - ၂၃-၉-၁၉၄၃

၆။ ​ေမွး​ဖွား​ရာဇာတိ - ​ေချာက်ြမို့​

၇။ ပညာအရည်အချင်း​ - External B.A (History)

၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - အြငိမ်း​စား​

၉။ အဘအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ဦရဲ (ကွယ်လွန်)

၁၀။ အမိအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေဒါ်​ေအး​သန်း​ (ကွယ်လွန်)

၁၁။ ဇနီး​/ခင်ပွန်း​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေဒါ်ြမချစ်၊​ မှီခို

၁၂။ သား​/သမီး​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - (၁) ကိုသန့်​ဇင်ဦး​ ၊​ ခွဲမှူး​၊​ ​ေရ​ေြကာင်း​ဌာနစိတ်မှူး​၊​ ​ေရနံချက်စက်ရံု၊​ ​ေချာက်

 (၂) မခင်သန်း​ြမင့်​၊​ ကုန်သည်

 (၃) ကိုတင်​ေအာင်မိုး​၊​ စက်ြပင်၊​ Goodmorning မုန့်​စက်ရံု

၁၃။ အြမဲတမ်း​ေနရပ်လိပ်စာ - အံုများ​စုရပ်၊​ အမှတ်(၃၄) ရပ်ကွက်၊​ ​ေချာက်ြမို့​

၁၄။ ကိုယ်စား​ြပုပါတီ/တစ်သီး​ပုဂ္ဂလ - အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်

၁၅။ ​ေရွး​ချယ်တင်​ေြမှာက်ြခင်း​ခံရသည့်​ မဲဆန္ဒနယ် - ြပည်သူ့​လွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ်၊​ မ​ေကွး​ြမို့​