ဦး​ြမင့်​ဦး​


၁။ အမည် - ဦး​ြမင့်​ဦး​

၂။ အြခား​အမည် - ဦး​ကိုကိုဦး​

၃။ လူမျိုး​/ ဘာသာ - ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။ နိုင်ငံသား​စိစစ်​ေရး​ ကတ်ြပား​အမှတ် - ၇ / သနပ (နိုင်) ၀၅၁၁၂၃

၅။ ​ေမွး​သက္ကရာဇ် - ၁၃-၉-၁၉၅၆

၆။ ​ေမွး​ဖွား​ရာဇာတိ - ​ေညာင်သံုး​ခွ​ေကျး​ရွာ၊​ ​ေဝါြမို့​နယ်

၇။ ပညာအရည်အချင်း​ - C.T.Med: (YGN)

၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - တိုင်း​ရင်း​ေဆး​ဆရာ

၉။ အဘအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ဦး​စိန်၊​ လယ်

၁၀။ အမိအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေဒါ်ြကည်၊​ မှီခို

၁၁။ ဇနီး​/ခင်ပွန်း​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေဒါ်စီစီရိုဇာ၊​ တိုင်း​ရင်း​ေဆး​ဆရာမ

၁၂။ သား​/သမီး​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - (၁) မ​ေနြခည်ဦး​ (မန်​ေနဂျာ)

 (၂) ​ေမာင်လမင်း​ဦး​၊​ ​ေကျာင်း​သား​

၁၃။ အြမဲတမ်း​ေနရပ်လိပ်စာ - အမှတ် (၁၉၃/၄) ဘီ၊​ ဗဟိုလမ်း​၊​ လင်း​လွန်း​ (​ေတာင်) ရပ်၊​

 စမ်း​ေချာင်း​၊​ ရန်ကုန်ြမို့​

၁၄။ ကိုယ်စား​ြပုပါတီ/တစ်သီး​ပုဂ္ဂလ - အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်

၁၅။ ​ေရွး​ချယ်တင်​ေြမှာက်ြခင်း​ခံရသည့်​ မဲဆန္ဒနယ် - ြပည်သူ့​လွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ်၊​ သနပ်ပင်ြမို့​နယ်