ဦး​ြမင့်​ေအာင်


၁။ အမည် - ဦြမင့်​ေအာင်

၂။ အြခား​အမည် - မရှိပါ

၃။ လူမျိုး​/ ဘာသာ - ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။ နိုင်ငံသား​စိစစ်​ေရး​ ကတ်ြပား​အမှတ် - ၈/မမန(နိုင်) ၀၁၃၁၄၆

၅။ ​ေမွး​သက္ကရာဇ် - ၁၈-၅-၁၉၅၉

၆။ ​ေမွး​ဖွား​ရာဇာတိ - အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊​ ြမိုင်ြမို့​

၇။ ပညာအရည်အချင်း​ - B.E(Chemical)

၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - အ​ေရာင်း​အဝယ်

၉။ အဘအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ဦး​သိန်း​ေမာင် (ကွယ်လွန်)

၁၀။ အမိအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေဒါ်ခင်သန်း​၊​ (ကွယ်လွန်)

၁၁။ ဇနီး​/ခင်ပွန်း​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေဒါ်တင််နု၊​ လ/လြကီး​မှူး​(ြမန်မာအာမခံ)(ြငိမ်း​)

၁၂။ သား​/သမီး​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - မရှိပါ

၁၃။ အြမဲတမ်း​ေနရပ်လိပ်စာ - အ​ေနာ်ရထာလမ်း​၊​ အမှတ်(၃) ရပ်ကွက်၊​ ြမိုင်ြမို့​

၁၄။ ကိုယ်စား​ြပုပါတီ/တစ်သီး​ပုဂ္ဂလ - အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်

၁၅။ ​ေရွး​ချယ်တင်​ေြမှာက်ြခင်း​ခံရသည့်​ မဲဆန္ဒနယ် - ြပည်သူ့​လွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ်၊​ ြမိုင်ြမို့​နယ်