ဦး​မင်း​သူ


၁။ အမည် - ဦး​မင်း​သူ

၂။ အြခား​အမည် - ကိုဦး​

၃။ လူမျိုး​/ ဘာသာ - ရှမ်း​/ဗုဒ္ဓ

၄။ နိုင်ငံသား​စိစစ်​ေရး​ ကတ်ြပား​အမှတ် - ၉/မကန(နိုင်) ၀၇၉၇၇၂

၅။ ​ေမွး​သက္ကရာဇ် - ၁၀-၈-၁၉၆၁

၆။ ​ေမွး​ဖွား​ရာဇာတိ - ​ေရပူရပ်၊​ မိုး​ကုတ်ြမို့​

၇။ ပညာအရည်အချင်း​ - စိုက်ပျိူ​ေရး​လုပ်ငန်း​ ဒီပလိုမာ၊​ သိပ္ပံဘွဲ့​(ဓာတု​ေဗဒ)

၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - ​ေကျာက်မျက်လုပ်ငန်း​

၉။ အဘအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ဦး​လှ​ေအာင် (ကွယ်လွန်)

၁၀။ အမိအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေဒါ်ခင်ြကည်၊​ မှီခို

၁၁။ ဇနီး​/ခင်ပွန်း​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေဒါ်ခင်ြကည်ဝင်း​၊​ ​ေကျာက်မျက်အ​ေရာင်း​အဝယ်

၁၂။ သား​/သမီး​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - (၁) မ​ေရွှရည်မင်း​သူ၊​ေကျာင်း​သူ

 (၂) မ​ေငွြခည်မင်း​သူ၊​ ​ေကျာင်း​သူ

 (၃) ​ေမာင်​ေကာင်း​ြမတ်မင်း​သူ၊​ ​ေကျာင်း​သား​

၁၃။ အြမဲတမ်း​ေနရပ်လိပ်စာ - အမှတ်(၄၈)ရပ်ကွက်၊​ ​ေရပူရပ်၊​ မိုး​ကုတ်ြမို့​

၁၄။ ကိုယ်စား​ြပုပါတီ/တစ်သီး​ပုဂ္ဂလ - အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်

၁၅။ ​ေရွး​ချယ်တင်​ေြမှာက်ြခင်း​ခံရသည့်​ မဲဆန္ဒနယ် - ြပည်သူ့​လွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ်၊​ ဥတ္တရသီရိြမို့​နယ်