ဦး​မန်း​ေဂျာ်နီ


၁။ အမည် - ဦး​မန်း​ေဂျာ်နီ

၂။ အြခား​အမည် - မရှိပါ

၃။ လူမျိုး​/ ဘာသာ - ကရင်/ခရစ်ယာန်

၄။ နိုင်ငံသား​စိစစ်​ေရး​ ကတ်ြပား​အမှတ် - ၁၄/ကပန(နိုင်) ၀၀၉၀၆၈

၅။ ​ေမွး​သက္ကရာဇ် - ၃၀-၁-၁၉၄၂

၆။ ​ေမွး​ဖွား​ရာဇာတိ - ဆင်​ေခါင်း​ြကီး​ေကျး​ရွာ၊​ ပုသိမ်အ​ေရှ့​ပိုင်း​ြမို့​နယ်၊​ ဧရာဝတီတိုင်း​ေဒသြကီး​

၇။ ပညာအရည်အချင်း​ - B.A,Dip ED

၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - လက်​ေထာက်ြမို့​နယ်ပညာ​ေရး​မှူး​ (ြငိမ်း​)

၉။ အဘအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ဦး​ေကျာ်ဦး​(ကွယ်လွန်)

၁၀။ အမိအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေဒါ်​ေြခာက်(ကွယ်လွန်)

၁၁။ ဇနီး​/ခင်ပွန်း​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေဒါ်​ေစာဆ၊​ အထက်တန်း​ြပဆရာမ

၁၂။ သား​/သမီး​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - (၁) မနန့်​ဝင့်​ဝင့်​ေကျာ်၊​ အလယ်တန်း​ြပဆရာမ

 (၂) ​ေမာင်​ေဇာ်မင်း​ထိုက်၊​ ​ေကျာင်း​သား​

 (၃) ​ေမာင်​ေအာင်​ေအာင်၊​ ဥယျာဉ်

 (၄) ​ေမာင်မင်း​ေမာင်​ေကျာ်၊​ ဘဏ်စာ​ေရး​

 (၅) ​ေမာင်ဇာနည်​ေမာင်​ေမာင်​ေကျာ်၊​ အမိုကိုယ်စား​လှယ်

၁၃။ အြမဲတမ်း​ေနရပ်လိပ်စာ - အမှတ် (၁၈)၊​ ​ေဆး​ရံုသစ်​ေရှ့​လမ်း​၊​ ကျံု​ေပျာ်

၁၄။ ကိုယ်စား​ြပုပါတီ/တစ်သီး​ပုဂ္ဂလ - အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်

၁၅။ ​ေရွး​ချယ်တင်​ေြမှာက်ြခင်း​ခံရသည့်​ မဲဆန္ဒနယ် - ြပည်သူ့​လွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ်၊​ ​ေြမာင်း​ြမြမို့​နယ်