ဦး​ေကျာ်သီဟ


၁။ အမည် - ဦး​ေကျာ်သီဟ

၂။ အြခား​အမည် - မရှိပါ

၃။ လူမျိုး​/ ဘာသာ - ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။ နိုင်ငံသား​စိစစ်​ေရး​ ကတ်ြပား​အမှတ် - ၉ /မမန(နိုင်) ၀၇၇၉၉၃

၅။ ​ေမွး​သက္ကရာဇ် - ၂၃ - ၃ - ၁၉၅၉

၆။ ​ေမွး​ဖွား​ရာဇာတိ - လွယ်လင်ြမို့​

၇။ ပညာအရည်အချင်း​ - ဝိဇ္ဇာ ဂုဏ်ထူး​တန်း​ဘွဲ့​ (သမိုင်း​)

၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - ြပည်သူ့​လွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ်

၉။ အဘအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ဦး​ေကျာ်ြမင့်​၊​ စစ်မှုထမ်း​ အြငိမ်း​စား​

၁၀။ အမိအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေဒါ်ခင်​ေမစု၊​ မှီခို

၁၁။ ဇနီး​/ခင်ပွန်း​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - မရှိပါ

၁၂။ သား​/သမီး​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - မရှိပါ

၁၃။ အြမဲတမ်း​ေနရပ်လိပ်စာ - အမှတ်( ၄၂ ) စန္ဒာလမ်း​၊​ ြပင်ဦး​လွင်ြမို့​

၁၄။ ကိုယ်စား​ြပုပါတီ/တစ်သီး​ပုဂ္ဂလ - အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်

၁၅။ ​ေရွး​ချယ်တင်​ေြမှာက်ြခင်း​ခံရသည့်​ မဲဆန္ဒနယ် - ြပည်သူ့​လွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ်၊​ ြပင်ဦး​လွင်