ဦး​ေကျာ်ြမင့်​


၁။ အမည် - ဦး​ေကျာ်ြမင့်​

၂။ အြခား​အမည် - မရှိပါ

၃။ လူမျိုး​/ ဘာသာ - ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။ နိုင်ငံသား​စိစစ်​ေရး​ ကတ်ြပား​အမှတ် - ၁၄/ဇလန(နိုင်) ၀၃၈၂၄၄

၅။ ​ေမွး​သက္ကရာဇ် - ၃၀-၈-၁၉၄၃

၆။ ​ေမွး​ဖွား​ရာဇာတိ - ​ေရ​ေပါ်​ေသာင်​ေကျး​ရွာ၊​ ဇလွန်ြမို့​နယ်

၇။ ပညာအရည်အချင်း​ - စိုက်ပျိုး​ေရး​ဒီပလိုမာဘွဲ့​(Dip. Agri)

၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - စိုက်ပျိုး​ေရး​လုပ်ငန်း​နှင့်​ အ​ေရာင်း​အဝယ်

၉။ အဘအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - သခင်အံုး​ဆိုင် (ကွယ်လွန်)

၁၀။ အမိအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေဒါ်ခင်​ေရွှ၊​ ကွယ်လွန်

၁၁။ ဇနီး​/ခင်ပွန်း​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေဒါ်နှင်း​နွယ်၊​ ၁၄/ဇလန(နိုင်) ၀၄၁၈၇၇၊​မှီခို

၁၂။ သား​/သမီး​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - (၁) မမီမီသင်း​၊​ အ​ေရာင်း​အဝယ်

 (၂) မစုစုလှ၊​ ဆရာမ

 (၃) ကိုဇာနည်​ေကျာ်၊​ အ​ေရာင်း​အဝယ် ​ေဆး​(၂) ရန်ကုန်

၁၃။ အြမဲတမ်း​ေနရပ်လိပ်စာ - အမှတ်(၂၆၇)၊​ ၇(ခ)၊​ (၃၉)လမ်း​(အထက်) ​ေကျာက်တံတား​ြမို့​နယ်၊​ ရန်ကုန်ြမို့​

၁၄။ ကိုယ်စား​ြပုပါတီ/တစ်သီး​ပုဂ္ဂလ - အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်

၁၅။ ​ေရွး​ချယ်တင်​ေြမှာက်ြခင်း​ခံရသည့်​ မဲဆန္ဒနယ် - ြပည်သူ့​လွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ်၊​ ြမန်​ေအာင်ြမို့​နယ်