ဦး​ေကျာ်မင်း​


၁။ အမည် - ဦး​ေကျာ်မင်း​

၂။ အြခား​အမည် - မရှိပါ

၃။ လူမျိုး​/ ဘာသာ - ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။ နိုင်ငံသား​စိစစ်​ေရး​ ကတ်ြပား​အမှတ် - ၇ / လပတ (နိုင်) ၀၂၆၆၀၇

၅။ ​ေမွး​သက္ကရာဇ် - ၂၀ - ၆ - ၁၉၆၁

၆။ ​ေမွး​ဖွား​ရာဇာတိ - ကမ်း​နား​စုရွာ၊​ ဝါး​ရံုပင်ဇင်း​အုပ်စု၊​ လက်ပံတန်း​

၇။ ပညာအရည်အချင်း​ - B.Sc (Maths;)

၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - ဆန်စက်လုပ်ငန်း​

၉။ အဘအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ဦး​ချစ်၊​ ဆန်စက်လုပ်ငန်း​

၁၀။ အမိအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေဒါ်ြမကျင်၊​ မှီခို

၁၁။ ဇနီး​/ခင်ပွန်း​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေဒါ်ြကည်ြကည်စန်း​၊​ ​ေဈး​ေရာင်း​

၁၂။ သား​/သမီး​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - (၁) မ​ေအး​ြမတ်သူ၊​ ​ေကျာင်း​သူ

 (၂) မဆုသဇင်၊​ ​ေကျာင်း​သူ

၁၃။ အြမဲတမ်း​ေနရပ်လိပ်စာ - အမှတ် (၁၈) ၊​ ဘီး​လင်း​တန်း​လမ်း​၊​ ဘီး​လင်း​တန်း​ရပ်ကွက်၊​

 လက်ပံတန်း​ြမို့​

၁၄။ ကိုယ်စား​ြပုပါတီ/တစ်သီး​ပုဂ္ဂလ - အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်

၁၅။ ​ေရွး​ချယ်တင်​ေြမှာက်ြခင်း​ခံရသည့်​ မဲဆန္ဒနယ် - ြပည်သူ့​လွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ်၊​ လက်ပံတန်း​