ဦး​ခင်​ေမာင်သိန်း​
၁။ အမည် - ဦး​ခင်​ေမာင်သိန်း​

၂။ အြခား​အမည် - မရှိပါ

၃။ လူမျိုး​/ ဘာသာ - ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၄။ နိုင်ငံသား​စိစစ်​ေရး​ ကတ်ြပား​အမှတ် - ၅/စကန (နိုင်) ၀၇၃၇၇၂

၅။ ​ေမွး​သက္ကရာဇ် - ၁၃ - ၂ - ၁၉

၆။ ​ေမွး​ဖွား​ရာဇာတိ - သ​ေြပပင်​ေကျး​ရွာ ၊​ တဲြကီး​အုပ်စု ၊​ စစ်ကိုင်း​ြမို့​နယ်

၇။ ပညာအရည်အချင်း​ - အဋ္ဌမတန်း​

၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - ​ေတာင်သူ

၉။ အဘအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ဦး​လှ​ေအာင်၊​ ​ေတာင်သူ

၁၀။ အမိအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေဒါ်ညွတ်​ေအး​၊​ ​ေတာင်သူ

၁၁။ ဇနီး​/ခင်ပွန်း​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေဒါ်စန်း​တင်၊​ ​ေဈး​သည်

၁၂။ သား​/သမီး​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - (၁) ​ေမာင်ရန်​ေနာင်စိုး​၊​

 (၂) မသိဂင်္ီစိုး​ ၊​

 (၃)​ေမာင်အာကာစိုး​

 (၄) မသိမ်း​သိမ်း​စိုး​ (ခ) မသဇင်​ေနာင်စိုး​

၁၃။ အြမဲတမ်း​ေနရပ်လိပ်စာ - သ​ေြပပင်​ေကျး​ရွာ ၊​ တဲြကီး​အုပ်စု ၊​ စစ်ကိုင်း​ြမို့​

၁၄။ ကိုယ်စား​ြပုပါတီ/တစ်သီး​ပုဂ္ဂလ - အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ် ၊​ စစ်ကိုင်း​ြမို့​နယ်

၁၅။ ​ေရွး​ချယ်တင်​ေြမှာက်ြခင်း​ခံရသည့်​ မဲဆန္ဒနယ် - ြပည်သူ့​လွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ်၊​ စစ်ကိုင်း​ြမို့​နယ်