ဦး​ေအာင်စိုး​


၁။ အမည် - ဦး​ေအာင်စိုး​

၂။ အြခား​အမည် - မရှိပါ။

၃။ လူမျိုး​/ ဘာသာ - ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၄။ နိုင်ငံသား​စိစစ်​ေရး​ ကတ်ြပား​အမှတ် - ၆ / သရခ (နိုင်) ၀၀၅၀၆၉

၅။ ​ေမွး​သက္ကရာဇ် - ၂၉ - ၅ - ၁၉၆၀

၆။ ​ေမွး​ဖွား​ရာဇာတိ - ဆင်ပုနစ်ရပ်၊​ ထား​ဝယ်ြမို့​။

၇။ ပညာအရည်အချင်း​ - စက်မှု၊​ အ.ထ.က T.H.S (Machine) ​ေအာင်

၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - ​ေရွှပန်း​တိမ်လုပ်ငန်း​

၉။ အဘအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ဦး​ဘရှီ (ကွယ်လွန်)

၁၀။ အမိအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေဒါ်လှြကည်၊​ (ကွယ်လွန်)

၁၁။ ဇနီး​/ခင်ပွန်း​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေဒါ်ဥမ္မာစိုး​၊​ (ကွဲကွာ)၊​ မှီခို

၁၂။ သား​/သမီး​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - မပွင့်​ြဖူြဖူ​ေအာင်၊​ မှီခို

၁၃။ အြမဲတမ်း​ေနရပ်လိပ်စာ - အမှတ်(၆၁)၊​ လမ်း​မ​ေတာ်လမ်၊​ ြမို့​မရပ်၊​ သရက်​ေချာင်း​ြမို့​

၁၄။ ကိုယ်စား​ြပုပါတီ/တစ်သီး​ပုဂ္ဂလ - အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်

၁၅။ ​ေရွး​ချယ်တင်​ေြမှာက်ြခင်း​ခံရသည့်​ မဲဆန္ဒနယ် - ြပည်သူ့​လွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ်၊​ ​ေလာင်း​လံုြမို့​နယ်။