ဦး​ေအာင်စိုး​ြမင့်​၁။ အမည် - ဦး​ေအာင်စိုး​ြမင့်​

၂။ အြခား​အမည် - မရှိပါ

၃။ လူမျိုး​/ ဘာသာ - ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။ နိုင်ငံသား​စိစစ်​ေရး​ ကတ်ြပား​အမှတ် - ၇ / တငန (နိုင်) ၀၀၉၅၁၅

၅။ ​ေမွး​သက္ကရာဇ် - ၃-၈-၁၉၅၂

၆။ ​ေမွး​ဖွား​ရာဇာတိ - ​ေတာင်ငူြမို့​

၇။ ပညာအရည်အချင်း​ - B.Ecom (MS)

၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - ကုန်သည်

၉။ အဘအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ဦး​အုန်း​ေကျာ် (ကွယ်လွန်)

၁၀။ အမိအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေဒါ်​ေအး​မိ၊​ မှီခို

၁၁။ ဇနီး​/ခင်ပွန်း​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေဒါ်​ေအး​ေအး​စမ်း​၊​ မှီခို

၁၂။ သား​/သမီး​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - (၁) မပံု့​ပံု့​စိုး​၊​ ကုန်သည်

 (၂) ​ေမာင်သီဟဏ်စိုး​၊​ မှီခို

 (၃) မနီလာစိုး​၊​ မှီခို

၁၃။ အြမဲတမ်း​ေနရပ်လိပ်စာ - ၁၂/၈၈ ​ေအာင်ချမ်း​ေတာင်ရပ်၊​ (၅) လမ်း​၊​ ​ေတာင်ငူြမို့​

၁၄။ ကိုယ်စား​ြပုပါတီ/တစ်သီး​ပုဂ္ဂလ - အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်

၁၅။ ​ေရွး​ချယ်တင်​ေြမှာက်ြခင်း​ခံရသည့်​ မဲဆန္ဒနယ် - ြပည်သူ့​လွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ်၊​ ပဲခူး​တိုင်း​ေဒသြကီး​