နိုင်ငံ​ေရး​အစီရင်ခံစာ အပိုင်း​(၂)


၂၀၀၉ ခုနှစ်၊​ ဧြပီလ ၂၉ ရက်တွင် အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်မှ ​ေရွှဂံုတိုင်​ေြကညာ စာတမ်း​ကို ထုတ်ြပန်ခဲ့​ပါသည်။ “ြပည်​ေထာင်စုြမန်မာနိုင်ငံကို ြပည်သူလူထုအ​ေပါင်း​ ​ေမျှာ်မှန်း​ ထား​သည့်​အတိုင်း​ ဒီမိုက​ေရစီနိုင်ငံအြဖစ် တည်​ေဆာက်သွား​ေရး​ြကိုး​ပမ်း​ရာတွင် လက်ငင်း​ ြကံု​ေတွ့​ေနရ​ေသာ နိုင်ငံ​ေရး​အြကပ်အတည်း​များ​ အား​လံုး​ကို ​ေြဖရှင်း​နိုင်​ေရး​ ရည်ရွယ်လျက်၊​အဖွဲ့​ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှု​ေဆာင်အဖွဲ့​၊​ ြပည်နယ်/တိုင်း​စည်း​ရံုး​ေရး​အဖွဲ့​ဝင်များ​၊​ ယ​ေန့​ထက်တိုင် အဖွဲ့​ချုပ်နှင့်​အတူတကွ ရပ်တည်​ေနြက​ေသာ ြပည်သူ့​လွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ်များ​၊​ လူငယ် လုပ်ငန်း​ေဖာ်​ေဆာင်​ေရး​အဖွဲ့​ ကိုယ်စား​လှယ်များ​သည် ရန်ကုန်ြမို့​၊​ အ​ေနာက်​ေရွှဂံုတိုင်လမ်း​မရှိ အဖွဲ့​ချုပ်အစည်း​အ​ေဝး​ခန်း​မ၌ ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊​ ဧြပီလ(၂၈/၂၉) ​ေန့​များ​တွင် နိုင်ငံ​ေရး​၊​ စည်း​ရံုး​ေရး​၊​ ဖွဲ့​စည်း​ေရး​၊​ ဖွဲ့​စည်း​ပံုအ​ေြခခံဥပ​ေဒနှင့်​ ပတ်သက်၍ ြပန်လည်သံုး​သပ်တင်ြပြခင်း​၊​ အ​ေြခအ​ေန အရပ်ရပ်ကို ​ေတွ့​ဆံုညှိနှိုင်း​ေဆွး​ေနွး​ခဲ့​ြကသည်။”

“ယင်း​သို့​ ​ေဆွး​ေနွး​ရာတွင် ြပဿနာအား​လံုး​ ​ေြပလည်သွား​ေစမည့်​ အ​ေကာင်း​ဆံုး​ နည်း​လမ်း​ြဖစ်​ေသာ ​ေတွ့​ဆံု​ေဆွး​ေနွး​ေရး​ ြဖစ်​ေပါ်လာ​ေစ​ေရး​အတွက် အ​ေြခအ​ေန​ေကာင်း​များ​ ဖန်တီး​ေပး​နိုင်မည့်​ အစီအစဉ်များ​ကို အများ​သ​ေဘာတူညီြကသည့်​အ​ေလျာက်၊​ ြပည်သူလူထု အား​ အသိ​ေပး​နိုင်ရန် ဤ​ေရွှဂံုတိုင်​ေြကညာစာတမ်း​ကို ထုတ်ြပန်​ေြကညာလိုက်သည်” ဟု နိဒါန်း​ ချီလျက် အဆိုပါစာတမ်း​ကို ထုတ်ြပန်ခဲ့​ပါသည်။ အဖွဲ့​ချုပ်သည် ြမန်မာြပည်နိုင်ငံ​ေရး​၏ လိပ်ခဲ တည်း​လည်း​ ​ေသာင်မတင်​ေရမကျြဖစ်​ေန​ေသာ အကျပ်အတည်း​များ​စွာကို ​ေတွ့​ဆံု​ေဆွး​ေနွး​ အ​ေြဖရှာနည်း​လမ်း​မှတစ်ပါး​ အြခား​မရှိဟူသည့်​ အယူအဆကို တစ်​ေလျှာက်လံုး​ ကိုင်စွဲခဲ့​သည်။ ြမန်မာြပည်နိုင်ငံ​ေရး​၏ ပ​ေဟဠိသည် ​ေတွ့​ဆံု​ေဆွး​ေနွး​ေရး​လမ်း​ေြကာင်း​ေပါ်၌သာ အ​ေြဖရှိသည် ဟု ယံုြကည်ခဲ့​သည်။ 

  1. (၁) ဦး​တင်ဦး​သည်၊​ ​ေဒါ်​ေအာင်ဆန်း​စုြကည်အပါအဝင် နိုင်ငံ​ေရး​အကျဉ်း​သား​အား​လံုး​ ြခွင်း​ချက်မရှိ လွှတ်​ေပး​ေရး​။
  2. (၂) ဖွဲ့​စည်း​ပံုအ​ေြခခံဥပ​ေဒ(၂၀၀၈) ြပန်လည်သံုး​သပ်ြပင်ဆင်​ေရး​ြဖစ်ြပီး​ (န.အ.ဖ) အ​ေနြဖင့်​ ​ေရွး​ေကာက်ပွဲကို တစ်ဖက်သက် မြဖစ်မ​ေန ြပုလုပ်မည်ဆိုပါက -
  • (က) အဖွဲ့​ချုပ်​ေခါင်း​ေဆာင်များ​အပါအဝင် နိုင်ငံ​ေရး​အကျဉ်း​သား​အား​လံုး​ ြခွင်း​ချက်မရှိ ြပန်လွှတ်​ေပး​လျှင်၊​
  • (ခ ) ၂၀၀၈ ဖွဲ့​စည်း​ပံုအ​ေြခခံဥပ​ေဒမှ ဒီမိုက​ေရစီစံနှုန်း​များ​နှင့်​ မကိုက်ညီသည့်​ အချက်များ​ကို ြပင်ဆင်​ေပး​လျှင်၊​
  • (ဂ ) အား​လံုး​လွှမ်း​ြခံုပါဝင်နိုင်မည့်​ လွတ်လပ်၍တရား​မျှတ​ေသာ ​ေရွး​ေကာက်ပွဲ အြဖစ် နိုင်ငံတကာ ​ေစာင့်​ြကည့်​ေလ့​လာမှုကို ခွင့်​ြပုလျက် ကျင်း​ပမည် ဆိုလျှင်၊​
“အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်သည် ြပည်သူတစ်ရပ်လံုး​၏ အကျိုး​စီး​ပွား​များ​ကို သယ်​ေဆာင်နိုင်​ေရး​ ရည်​ေမျှာ်၍ ​ေပါ်​ေပါက်လာမည့်​ နိုင်ငံ​ေရး​ပါတီများ​ မှတ်ပံုတင်ြခင်း​ဥပ​ေဒ၊​ ​ေရွး​ေကာက်ပွဲနှင့်​ စပ်လျဉ်း​ေသာ ဥပ​ေဒတို့​ကို ​ေလ့​လာြပီး​၊​ အထူး​ကိစ္စတစ်ရပ်အ​ေနြဖင့်​ အ​ေလး​ ထား​စဉ်း​စား​၍ ​ေရွး​ေကာက်ပွဲကို ဝင်​ေရာက်ယှဉ်ြပိုင်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်​ေြကာင်း​ ဤ​ေရွှဂံုတိုင် ​ေြကညာစာတမ်း​ကို အ​ေလး​အနက် ထုတ်ြပန်​ေြကညာလိုက်သည်”ဟု သ​ေဘာထား​ြဖင့်​ ြပည်သူ လူထုအား​ အသိ​ေပး​ခဲ့​သည်။
နိုင်ငံ​ေတာ်​ေအး​ချမ်း​သာယာ​ေရး​နှင့်​ ဖွံ့​ြဖိုး​ေရး​ေကာင်စီအစိုး​ရ(န.အ.ဖ)သည် အဖွဲ့​ချုပ် တစ်​ေလျှာက်လံုး​ ကျင့်​သံုး​ရပ်တည်ခဲ့​ေသာ အမျိုး​သား​ရင်ြကား​ေစ့​ေရး​နှင့်​ ​ေတွ့​ဆံု​ေဆွး​ေနွး​ အ​ေြဖရှာ​ေရး​ ကမ်း​လှမ်း​ချက်​ေပါင်း​များ​စွာကို လက်ခံခဲ့​ြခင်း​မရှိ​ေပ။
အစိုး​ရက ၂၀၁၀ ြပည့်​နှစ်၊​ ​ေဖ​ေဖာ်ဝါရီလတွင် အ​ေထွ​ေထွ​ေရွး​ေကာက်ပွဲြပုလုပ်မည် ြဖစ်​ေြကာင်း​ ​ေြကညာခဲ့​ြပီး​ နိုင်ငံ​ေရး​ပါတီများ​ မှတ်ပံုတင်ြခင်း​ဥပ​ေဒနှင့်​ ​ေရွး​ေကာက်ပွဲ ကျင်း​ပ​ေရး​ေကာ်မရှင်ဥပ​ေဒမှ ြပဋ္ဌာန်း​ခဲ့​သည်။ ဤဥပ​ေဒများ​အရ -
  • (၁) အကျဉ်း​ကျ​ေနသူများ​အား​ အဖွဲ့​ဝင်အြဖစ် လက်မခံ​ေရး​၊​ ထုတ်ပယ်ပစ်ရန်၊​
  • (၂)   ၂၀၀၈ ဖွဲ့​စည်း​ပံုအ​ေြခခံဥပ​ေဒအား​ ထိန်း​သိမ်း​ကာကွယ်​ေစာင့်​ေရှာက်ပါမည်ဟု ကတိခံဝန်လက်မှတ်ထိုး​ရန်၊​
ဟူ​ေသာ ကန့်​သတ်ချက်များ​ကို လိုက်နာြကရ​ေပမည်။ အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်အ​ေနြဖင့်​ အကျဉ်း​ကျ​ေန​ေသာ မိမိတို့​ေခါင်း​ေဆာင် ​ေဒါ်​ေအာင်ဆန်း​စုြကည်အား​ ပါတီဝင်အြဖစ်မှ ဖယ်ရှား​ ပစ်​ေရး​၊​ မိမိအဖွဲ့​ဝင်နိုင်ငံ​ေရး​အကျဉ်း​သား​များ​အား​ ကန့်​သတ်ဖယ်ရှား​ ထုတ်ပယ်ထား​ေရး​နှင့်​ ြပည်သူလူထုအ​ေပါ် အကျိုး​မြပု​ေသာ ဒီမိုက​ေရစီစံချိန်စံညွှန်း​များ​နှင့်​ မကိုက်ညီ​ေသာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့​စည်း​ပံုအ​ေြခခံဥပ​ေဒအား​ ထိန်း​သိမ်း​၊​ ကာကွယ်၊​ ​ေစာင့်​ေရှာက်ပါမည်ဟု လက်မှတ်​ေရး​ထိုး​ ကတိခံဝန်မှုြပု​ေရး​တို့​ကို ဆန့်​ကျင်ခဲ့​သည်။ မျှတမှုမရှိသည့်​ နိုင်ငံ​ေရး​ပါတီများ​ မှတ်ပံုတင် ဥပ​ေဒနှင့်​ ​ေကာ်မရှင်ဥပ​ေဒများ​ကို ​ေမး​ခွန်း​ထုတ်ခဲ့​သည်။ ​ေနအိမ်အကျယ်ခံ လူထု​ေခါင်း​ေဆာင်၊​ ဒီမိုက​ေရစီ​ေခါင်း​ေဆာင် ​ေဒါ်​ေအာင်ဆန်း​စုြကည်၏ အမှာစကား​နှင့်​ ရပ်တည်ချက်များ​သည် အဖွဲ့​ဝင်များ​နှင့်​ ြပည်သူလူထုအတွက် အား​တက်​ေစပါသည်။
၂၀၁၀ ြပည့်​နှစ်၊​ မတ်လ ၂၉ ရက်တွင် ကျင်း​ပ​ေသာ အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ် နိုင်ငံလံုး​ဆိုင်ရာဗဟိုဦး​စီး​အဖွဲ့​အစည်း​အ​ေဝး​ြကီး​မှ အဖွဲ့​ချုပ်အ​ေနြဖင့်​ နိုင်ငံ​ေရး​ပါတီအြဖစ် မှတ်ပံုမတင်​ေရး​၊​ ၂၀၁၀ ​ေရွး​ေကာက်ပွဲသို့​ ဝင်​ေရာက်ယှဉ်ြပိုင်မှု မြပု​ေရး​တို့​ကို တစ်ခဲနက် ြပတ်ြပတ်သား​သား​ ဆံုး​ြဖတ်ခဲ့​ပါသည်။ ဤကဲ့​သို့​ အဖွဲ့​ချုပ်၏ ​ေသ​ေရး​၊​ရှင်​ေရး​၊​ ​ေဘး​ြကပ်၊​ နံြကပ် အ​ေြခအ​ေနအ​ေပါ် ရုန်း​ထွက်အ​ေြဖရှာ​ေရး​နှင့်​ ပတ်သက်၍ ဗဟိုအလုပ်အမှု​ေဆာင်အဖွဲ့​အတွင်း​ သ​ေဘာထား​ကွဲလွဲမှုအချို့​ရှိြပီး​ အချို့​ ပဲ့​စင်ထွက်ခဲ့​ပါသည်။ 
အဖွဲ့​ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှု​ေဆာင်အဖွဲ့​ဝင်များ​ ဦး​ေဆာင်မှုြဖင့်​ ြမန်မာြပည် တစ်နံ တစ်လျား​သို့​ အဖွဲ့​ချုပ်၏ သ​ေဘာထား​နှင့်​ ရပ်တည်ချက်များ​ကို ကျယ်ကျယ်ြပန့်​ြပန့်​ ​ေဆွး​ေနွး​ ြပနိုင်ခဲ့​ပါသည်။ အဖွဲ့​ချုပ်၏ ပကတိအ​ေနအထား​ကို ရိုး​သား​ပွင့်​လင်း​စွာ ရှင်း​လင်း​ြပနိုင်ခဲ့​ပါသည်။ တစ်ဆက်တည်း​မှာပင် ၂၀၁၀ ​ေရွး​ေကာက်ပွဲဆန့်​ကျင်​ေရး​ သပိတ်တိုက်ပွဲကို ဆင်နွှဲခဲ့​ြကပါသည်။ ၂၀၁၀ ​ေရွး​ေကာက်ပွဲ မဲမ​ေပး​ေရး​၊​ နိုင်ငံ​ေရး​လှုပ်ရှား​မှုများ​ကို အဖွဲ့​ချုပ် လူငယ်များ​၊​ အမျိုး​သမီး​ များ​၊​ မျိုး​နွယ်စုများ​၊​ အစိုး​ရမဟုတ်သည့်​ လူထုလူတန်း​စား​အဖွဲ့​အစည်း​များ​သည် အာဏာပိုင် တို့​၏ ဟန့်​တား​မှု၊​ ဖမ်း​ဆီး​မှုနှင့်​ နှိပ်ကွပ်မှုများ​ြကား​မှ ရဲရင့်​ေြပာင်​ေြမာက်စွာ ​ေဆာင်ရွက်နိုင်ခဲ့​ ြကပါသည်။
  • (၁) အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်အား​ ဝန်း​ရံ​ေရး​၊​
  • (၂) ​ေဒါ်​ေအာင်ဆန်း​စုြကည်အား​ ဝန်း​ရံ​ေရး​၊​
  • (၃) ၉၀ ြပည့်​နှစ် ​ေရွး​ေကာက်ပွဲရလဒ်အား​ ဝန်း​ရံ​ေရး​၊​
ဟူ​ေသာ သ​ေဘာထား​များ​ကို ြပည်သူလူထုအတွင်း​ စိမ့်​ဝင်ြပန့်​နှံ့​ေအာင် ြကိုး​ပမ်း​ခဲ့​ြကပါသည်။