အစ - အဆံုး


အမျိုးသား​ဒီမိုကေရစီ​အဖွဲ့ချုပ်​၏
ပါတီ​​စည်း​မျဉ်း​နှင့်​ ဖွဲ့​စည်း​ပံု

နိဒါန်း

  • ၁။ြပည်ေထာင်စုြမန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလံုးရှိ ြပည်သူလူထုြကီးတစ်ရပ်လံုးသည် ဒီမိုကေရစီ နိုင်ငံေတာ်သစ်ကို တည်ေထာင်ရန် အစဉ်တစိုက် အားထုတ်ြကိုးပမ်းခဲ့ြကသည်။
  • ၂။ြပည်သူတို့ဿ ဆန္ဒနှင့် ရည်မှန်းချက်ကို ေအာင်ြမင်စွာ အေကာင်​​အထည်​ေဖာ်နိုင်​ရန်၊ နိုင်ငံေတာ်​၏ အလုပ်​သမား​များ၊ ေတာင်သူလယ်​သမားများ၊ ကုန်သည်စီးပွားလုပ်ငန်းရှင် များ၊လူငယ်ေကျာင်းသားများ၊ တတ်သိပညာရှင်များ၊ အနုပညာရှင်များ၊ တိုင်းရင်းသား လူမိျုးများနှင့် လူထုလူတန်းစား အလွှာအသီးသီးမှ ြပည်သူတို့ကို ကိုယ်စားြပုေသာ နိုင်ငံေရးအဖွဲ့ေပါင်းချုပ်ြကီးတစ်ရပ် လိုအပ်ပါသည်။
  • ၃။ထိုအချက်ကို အေြကာင်းြပု၍ အမျိုးသားဒီမိုကေရစီအဖွဲ့ချုပ် National League for Democracy ကို ဖွဲ့စည်းပံုအေြခခံစည်းမျဉ်းနှင့်အညီ ၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၂၇) ရက်ေန့တွင် နိုင်ငံေရးပါတီများ မှတ်ပံုတင်ြခင်းဥပေဒ(ဥပေဒအမှတ်-၄/၈၈ဝအရ ဖွဲ့စည်း တည်ေထာင်ခဲ့ပါသည်။
၂၀၁ဝြပည့်နှစ်၊ မတ်လ (၈)ရက်ေန့တွင် နိုင်ငံေရးပါတီများ မှတ်ပံုတင်ြခင်းဥပေဒ (ဥပေဒ အမှတ်၂/၂၀၁၀)ကို ထုတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းဥပေဒြပဋ္ဌာန်းချက်များတွင် အမျိုးသား ဒီမိုကေရစီအဖွဲ့ချုပ်က လက်မခံနိုင်သည့် ြပဋ္ဌာန်းချက်များ ပါရှိေနသည်။ ထို့ေြကာင့် ယင်းဥပေဒပုဒ်မ - ၂၅ အရ နိုင်ငံေရးပါတီအြဖစ် ထပ်မံမှတ်ပံုတင်ြခင်းမြပုရန် အဖွဲ့ချုပ်၏ ဗဟိုေကာ်မတီဝင်များက ကန့်ကွက်သူမရှိ ဆံုးြဖတ်ခဲ့ြကပါသည်။
ြပည်ေထာင်စု​သမ္မတ​ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်​၏ နိုင်ငံ​ေရး​​ပါတီ​များ မှတ်ပံုတင်​ြခင်း​ဥပေဒ​ကို ြပင်ဆင်​သည့်​ဥပေဒ (ြပည်ေထာင်စု​လွှတ်ေတာ်​ဥပေဒအမှတ်-​​၁၁) အား ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ​(၄)​ရက်​ေန့​တွင် ြပဋ္ဌာန်းခ​ဲ့ပါသည်။ ယင်းဥပေဒကို အဖွဲ့ချုပ်က လက်ခံနိုင် သြဖင့် အမျိုးသားဒီမိုကေရစီအဖွဲ့ချုပ်ကို နိုင်ငံေရးပါတီများ မှတ်ပံုတင်ြခင်းဥပေဒအရ တည်ေထာင်ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါသည်။

အခန်း(၁)

  • ၄။ အမည်။ အဖွဲ့ချုပ်၏ အမည်ကို အမျိုးသားဒီမိုကေရစီအဖွဲ့ချုပ် National League for Democracy ဟု ေခါ်တွင်ေစရမည်။
  • ၅။ တံဆိပ်။ အဖွဲ့ချုပ်၏ တံဆိပ်သည် အနီေရာင်ေအာက်ခံေပါ်တွင် ေရွှေရာင်ခွပ်ေဒါင်း ၏ ဝဲဖက်ထိပ်စွန်း၌ ေထာင့်ငါးေထာင့်ရှိ ြကယ်ြဖူြဖစ်သည်။ တံဆိပ် ေအာက်ေြခတွင် “အမျိုးသားဒီမိုကေရစီအဖွဲ့ချုပ်”ဟူေသာ အြဖူေရာင် စာသားပါရှိသည်။ တံဆိပ်၏ အနားကွပ်မှာ ေရွှေရာင်ြဖစ်သည်။ တံဆိပ် မှာ စတုဂံပံုြဖစ်ြပီး စံြပုအရွယ်အစားမှာ ၁း၁.၆၂၅ ြဖစ်ပါသည်။
  • ၆။ အလံ။ အဖွဲ့ချုပ်၏ အလံသည် အနီေရာင်ေအာက်ခံေပါ်တွင် ေရွှေရာင်ခွပ်ေဒါင်း နှင့် ဝဲဖက်ထိပ်စွန်း၌ ေထာင့်ငါးေထာင့်ရှိ ြကယ်ြဖူပါရှိသည်။ အလံမှာ တံဆိပ်၏ အချိုးအစားအတိုင်း ြဖစ်ပါသည်။

အမျိုးသားဒီမိုကေရစီအဖွဲ့ချုပ်အလံ၏

အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်

အမျိုးသားဒီမိုကေရစီအဖွဲ့ချုပ်၏ အလံတွင် အသံုးြပုထားေသာ အေရာင်များနှင့် ပတ်သက်၍ ေအာက်ပါတိုင်း အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုသည် -
-အနီေရာင်သည် ရဲရင့်ြခင်း၊ သူရသတ္တိရှိြခင်း၊ နိုးြကားတက်ြကွြခင်း။
-အြဖူေရာင်သည် ြဖူစင်ြခင်း၊ ရိုးသားြခင်း၊ သစ္စာရှိြခင်း။
-ေရွှဝါေရာင်သည် ြမင့်ြမတ်ြခင်း၊ ဂုဏ်ရည်ေြပာင်ြခင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။
-အလံတွင် အသံုးြပုထားေသာ ြကယ်ြဖူြကီးမှာ ြပည်ေထာင်စုနှင့် ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ်ပံုကို ရည်ညွှန်းသည်။
-ခွပ်ေဒါင်းမှာ ေခတ်အဆက်ဆက် အမျိုးသားနိုင်ငံေရးလှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်ခဲ့ေသာ ေကျာင်းသားလူငယ်မျိုးဆက်၏ အားမာန်ကို ရည်ညွှန်းသည်။

အခန်း(၂)

ရည်ရွယ်ချက်

  • ၇။
(က)အများြပည်သူတို့၏ ဆန္ဒနှင့်ကိုက်ညီ၍ အေြခခံလူ့အခွင့်အေရးများကို အာမခံ မည့် စစ်မှန်ေသာ ဒီမိုကေရစီနိုင်ငံေတာ် ြဖစ်ေပါ်လာေစရန်။
(ခ )ရည်ရွယ်ချက်(က)ကို ြဖစ်ေြမာက်ေစရန် ြပည်သူလူထု၏ ညီညွတ်မှုအင်အားကို အေြခခံရန်။
(ဂ )ေနာင်ေခတ်အဆက်ဆက်၌ ြမန်မာနိုင်ငံသည် ြပည်သူလူထုဆန္ဒနှင့်အညီ ဒီမို ကေရစီြပည်ေထာင်စုြကီးအြဖစ် တည်ထွန်းေစရန်။
(ဃ)အာဏာရှင်ဆန်၍ ြပည်သူလူထုကို ဖိစီးနှိပ်စက်မည့် နိုင်ငံေရးစနစ်မျိုး မည်သည့် အခါမျှ ေပါ်ေပါက်ြခင်း မရှိေစေရးအတွက် လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်သွားရန်။
(င )ကမ္ဘာတွင် ြငိမ်းချမ်းေရးနှင့် ဒီမိုကေရစီထွန်းကားေရးအတွက် နိုင်ငံတကာနှင့် ဆက်သွယ် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရန်။

အခန်း(၃)

ဖွဲ့စည်းပံု

  • ၈။အမျိုးသားဒီမိုကေရစီအဖွဲ့ချုပ်၏ ဖွဲ့စည်းပံုအဆင့်ဆင့်ကို ေအာက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းသည်။

(က)အဖွဲ့ချုပ်၏ နိုင်ငံလံုးဆိုင်ရာ ညီလာခံြကီး။
(ခ )ဗဟိုေကာ်မတီ။
(ဂ )ဗဟိုေကာ်မတီက တင်ေြမှာက်ေသာ ဗဟိုအလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့။
ဗဟိုအလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့တွင် -
(ကက)ဥက္ကဋ္ဌ၊ အတွင်းေရးမှူးအဖွဲ့နှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင် မည်။
( ခခ )ဗဟိုအလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့က တင်ေြမှာက်ေသာ သဘာပတိအဖွဲ့ ရှိရ မည်။ ယင်းအဖွဲ့ကို နာယက,က ဦးေဆာင်မည်။
( ဂဂ )တိုင်းေဒသြကီး/ြပည်နယ်အလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့များ။
(ဃဃ)ခရိုင်အလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့များ။
( ငင )ြမို့နယ်အလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့များ။
( စစ )ရပ်ကွက်/ေကျးရွာအုပ်စု အလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့များ။
မှတ်ချက်။မူအားြဖင့် အထက်ေအာက်အဖွဲ့အစည်းများကို ဒီမိုက​ေရစီ နည်း​အရ ေရွး​ေကာက်​​တင်ေြမှာက်​ရမည် ြဖစ်ေသာ်​လည်း အေြခ​အေန​အရ အေရး​ေပါ်​ဖွဲ့စည်းရန် လို​အပ်​ပါက၊ ဒီမိုက​ေရ​စီနည်း​ကျကျ ညိှနှိုင်း​မှု​ြဖင့် ဖွဲ့စည်း​သွား​မည်။
(ဆဆ)ဗဟိုအမျိုးသမီးလုပ်ငန်းအဖွဲ့။
( ဇဇ )ဗဟိုလူငယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့။

ပါတီစည်းမျဉ်းနှင့် ဖွဲ့စည်းပံုကို ြပင်ဆင်ြခင်း

-နိုင်ငံလံုးဆိုင်ရာညီလာခံတွင် ဗဟိုေကာ်မတီ၏ သံုးပံုနှစ်ပံု ဆန္ဒမဲြဖင့် ပါတီစည်းမျဉ်း နှင့် ဖွဲ့စည်းပံုကို ြပင်ဆင်နိုင်သည်။
-နိုင်ငံလံုးဆို်င်ရာညီလာခံ ကျင်းပြခင်းမြပုနိုင်သည့် ကာလများတွင် ပါတီစည်းမျဉ်းနှင့် ဖွဲ့စည်းပံုကို လိုအပ်ပါက ဗဟိုအလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့က ြပင်ဆင်နိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ြပင်ဆင်ြဖည့်စွက်ချက်များကို အနီးကပ်ဆံုးညီလာခံတွင် တင်ြပအတည်ြပုရမည်။

အခန်း(၄)

အဖွဲ့ဝင်များအြဖစ် လက်ခံြခင်း

  • ၉။အဖွဲ့ဝင်များအြဖစ် လက်ခံြခင်းကို ေအာက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်သည်-
(က)ြပည်ေထာင်စုြမန်မာနိုင်ငံသားများ၊ ဧည့်နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံသားြပုခွင့်ရသူ သို့မဟုတ် ယာယီသက်ေသခံလက်မှတ် ကိုင်ေဆာင်ထားသူ ြဖစ်ရမည်။
(ခ )အဖွဲ့ချုပ်၏ အဖွဲ့ဝင်ပံုစံြဖင့် ေလျှာက်ထားြပီးသူများကို အဖွဲ့ချုပ်၏ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းနှင့်အညီ စိစစ်ြပီး လက်ခံမည်။

အခန်း(၅)

စည်းကမ်းချက်များ

  • ၁၀။အဖွဲ့ဝင်များအတွက် ေအာက်ပါစည်းကမ်းချက်များကို ြပဋ္ဌာန်းသည်-

(က)အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်များသည် ဤအဖွဲ့ချုပ်၏ ရည်ရွယ်ချက်လုပ်ငန်းစဉ်များကို ယံုြကည်လက်ခံ၍ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် ဆံုးြဖတ်ချက်များ၊ ညွှန်ြကားချက်များ ကို လိုက်နာရမည်။
(ခ )အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်များသည် ဝါဒစွဲ၊ ဆန္ဒစွဲ၊ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ၊ လူမျိုးစွဲ လံုးဝမပါေစရ။ ပုဂ္ဂိုလ်ေရးရာ၊ လူမျိုးေရးရာ တိုက်ခိုက်မှု လံုးဝမရှိေစရ။
(ဂ )ဆံုးြဖတ်ချက်တိုင်းသည် ဒီမိုကေရစီနည်းြဖင့် အများသေဘာတူ ဆံုးြဖတ်ချက် မျိုးသာလျှင် ြဖစ်ေစရမည်။ ဤကဲ့သို့ ဒီမိုကေရစီနည်းြဖင့် အများဆံုးြဖတ်ချက်ကို အဖွဲ့ဝင်တိုင်း လိုက်နာရမည်။
(ဃ)အဖဲွဲ့ဝင်များသည် အဖွဲ့ချုပ်က အခါအားေလျာ်စွာ သတ်မှတ်ေသာ ဝင်ေြကးနှင့် အြခားသတ်မှတ်ေြကးများကို ေပးေဆာင်ရမည်။
(င )ဒီမိုကေရစီေရးကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ ြပည်ေထာင်စုအကျိုးစီးပွားကိုေသာ် လည်းေကာင်း၊ ထိပါးေစမည့် အေြပာအဆို အြပုအမူများနှင့် အကျင့်စာရိတ္တ ပျက်ြပားမှုများကို ေရှာင်ြကဉ်ရမည်။
(စ) အဖွဲ့ချုပ်၏ နိုင်ငံေရးဦးတည်ချက်နှင့် စည်းရံုးေရး၊ ဖွဲ့စည်းေရးလုပ်ငန်းစဉ်များေဆာင်ရွက်ရာတွင် အဖွဲ့ဝင်များသည် ဘာသာေရး၊ လူမျိုးေရး၊ ပုဂ္ဂိုလ်ေရး တိုက်ခိုက်ေြပာဆိုမှု၊ ေသွးထိုးလှံုေဆာ်မှုများကို ေရှာင်ြကဉ်ရမည်။
(ဆ) အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်တိုင်းသည် အဖွဲ့ချုပ်၏ နိုင်ငံေရးဝါဒ သေဘာတရားနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များကိုလည်းေကာင်း၊ အဖွဲ့ချုပ်၏စည်းရံုးေရးနှင့် ညီညွတ်ေရးကိုလည်းေကာင်း၊  ထိခိုက်ပျက်ြပားေစမည့်အေြကာင်းကိစ္စများကို မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ အားထုတ်လုပ်ေဆာင်းြခင်းမြပုရ။
(ဇ) အဖွဲ့ချုပ်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အလံ၊ တံဆိပ်၊ ဓာတ်ပံု၊ ြပက္ခဒိန်၊ မှတ်တမ်းစာအုပ်၊ အကျင်္ီ၊ တီရှပ်၊ အထိမ်းအမှတ်ပစ္စည်းများ၊ ပံုရိပ်များ စသည်တို့ကို အဖွဲ့ချုပ် (ဗဟို) က စီစစ်ြပီး တာဝန်ေပးထားသည့်အဖွဲ့များ၊ လုပ်ငန်းဌာနများမှလွဲ၍ မည်သည့်အဖွဲ့ကမျှ ထုတ်လုပ်ြခင်း၊ ြဖန့်ြဖူးြခင်း၊ ေရာင်းချြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်းတို့မြပုလုပ်ရ။
(ဈ) အဖွဲ့ချုပ်၏ စည်းကမ်းချက်များကို မလိုက်နာြခင်း ေဖာက်ဖျတ်ြခင်းများရှိလျှင် အလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့ အဆင့်ဆင့်တွင် စံုစမ်းစစ်ေဆး၍ အေရးယူနိုင်သည်။ အေရးယူြခင်းခံရသူသည် နိုင်ငံလံုးဆိုင်ရာညီလာခံအထိ အဆင့်ဆင့် အယူခံနိုင်ခွင့် ရှိေစရမည်။
(ည) အဖွဲ့ဝင်များ လိုက်နာရမည့် စည်းမျဉ်းများကို နိုင်ငံလံုးဆိုင်ရာညီလာခံ၊ ဗဟိုေကာ်မတီနှင့် ဗဟိုအမှုေဆာင်အဖွဲ့က အခါအားေလျာ်စွာ သတ်မှတ်ြပဋ္ဌာန်းနိုင်သည်။