ကာကွယ်ေရးနှင့် လံုြခံုေရးကဏ္ဍ  • တပ်မေတာ်သည် နိုင်ငံ၏ မရှိမြဖစ်လိုအပ်ေသာ အဖွဲ့အစည်းြဖစ်သည်ဟု ယံုြကည် သည်။
  • တပ်မေတာ်သည် ဒီမိုကေရစီကျင့်စဉ်များကို ကာကွယ်ြဖည့်ဆည်းေပးသည့် ဂုဏ်သိက္ခ​ာရှိေသာ အင်အားစု ြဖစ်ရမည်။
  • တပ်မေတာ်ကို ပထဝီသေဘာသဘာဝအေြခအေနများနှင့် ညီညွတ်ေသာ မဟာဗျူ ဟာအရ စစ်ေရးစွမ်းရည်ထက်ြမက်၍ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်၍ ေခတ်မီ အဆင့်အတန်းြမင့်မားသည့် တပ်မေတာ်ြဖစ်ရန် တည်ေဆာက်သွားမည်။ 
  • တပ်မေတာ်သည် ြပည်သူချစ်၍ ြပည်သူယံုြကည်ကိုးစားခံရေသာ တပ်မေတာ်အြဖစ် ရပ်တည်ရမည်။ 
  • တပ်မေတာ်နှင့် နိုင်ငံေတာ်ကာကွယ်ေရးယန္တယားတစ်ရပ်လံုးသည် အုပ်ချုပ်ေရး မဏ္ဍိုင်ထဲ၌သာ တည်ရှိေနရမည်။
  • ရဲတပ်ဖွဲ့သည် တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေဆာင်ရွက်ရာတွင် ဥပေဒနှင့်အညီသာ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
  • ရဲတပ်ဖွဲ့သည် ၎င်း၏တာဝန်များကို ေကျပွန်စွာ ထမ်းေဆာင်နိုင်ေစရန်အတွက် နိုင်ငံ တကာ အရည်အေသွးမီသည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ြဖစ်ေစရန် ဦးတည်မည်။