ပို့ေဆာင်ဆက်သွယ်ေရးကဏ္ဍ  • ကုန်ေဈးနှှုန်းများကျဆင်းေရးကို ေရှးရှု၍ ကုန်စည်စီးဆင်းမှှုလျင်ြမန်ေချာေမွ့ေစရန် ပို့ေဆာင်ေရးကဏ္ဍကို အတတ်နိုင်ဆံုး ြပုြပင်တိုးချဲ့သွားမည်။
  • နိုင်ငံေရး၊ စီးပွားေရး၊ လူမှုေရး တိုးတက်မှု ေနာက်ကျေနေသာ ေဒသများ ဖွံ့ြဖိုး တိုးတက်ေအာင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်းများကို တိုးချဲ့ြပုြပင်သွားမည်။
  • သတင်းနှင့်ဆက်သွယ်ေရးကဏ္ဍ ဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်ြခင်းသည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း များ တိုးတက်ေစြခင်း၊ လိုအပ်ေသာ သတင်းအချက်အလက်များကို ြပည်သူတို့ထံ လျင်ြမန်စွာ ေရာက်ရှိနိုင်ြခင်း၊ အေြခခံကျေသာ ဝန်ေဆာင်မှုများကို လက်လှမ်းမီေစ ြခင်း၊ ေ၀းကွာေသာ အရပ်ေဒသများကို လျင်ြမန်စွာ ဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်မှုတွင် ပါဝင် ေဆာင်ရွက်နိုင်ေစြခင်း၊ သတင်းနှင့် ပညာရပ်များကို လွယ်ကူစွာ သင်ယူတတ်ေြမာက် နိုင်ြခင်း စသည်တို့ေြကာင့်၊ ယင်းကဏ္ဍဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်မှုကို ေရှးရှုမည်။
  • ဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်းများ လျင်ြမန်ေချာေမွ့ေစရန် လိုအပ်သလို တိုးချဲ့သွားမည်။ တိုင်းရင်းသားနယ်ေြမများကို အထူးအေလးထားမည်။