သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးနှင့် သစ်ေတာကဏ္ဍ  • နိုင်ငံေတာ်အတွင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးနှင့် သစ်ေတာကဏ္ဍဖွံ့ြဖိုး တိုးတက် ေစရန် ေအာက်ပါမူဝါဒနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်သွားမည်။ 
  • ေရရှည်ထိန်းနိုင်မည့် သစ်ထုတ်လုပ်ေရး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ေဂဟစနစ် ေစာင့်ေရှာက်ကာကွယ်ေရး၊ တရားမဝင်သစ်ခုတ်ြခင်းနှင့် ထင်းမီးေသွးထုတ်လုပ်ြခင်း ကို ေလျာ့နည်းရပ်တန့်ေစရန်အတွက် နည်းပညာသံုးမီးဖိုများ အသံုးြပုြခင်း၊ အစား ထိုး အဆင့်ြမင့်ေလာင်စာများ သံုးစွဲြခင်း၊ သစ်ေတာနှင့် ဒီေရေတာများ ြပန်လည် စိုက်ပျိုးြခင်း၊ အန္တရာယ်ကျေရာက်ေနေသာ ဇီဝမျိုးစံုကွဲများ ရှင်သန်ကျန်ရစ်ေစေရး အတွက် ၎င်းတို့ သက်ရှင်ေနထိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်သစ်ေတာများ၊ ဒီေရေတာများ အား ေဘးမဲ့ေပးချန်လှပ်အားထားြခင်း၊ စက်မှှုဇံုနှင့် အထူးစီးပွားေရးဇံုများ၏ ေနာက်ဆက်တွဲ သဘာဝဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ေရာက်မှုများအား အတိုင်း အတာတစ်ခုထိ ေလျာ့ချနိုင်ရန်ေဆာင်ရွက်ေရး၊ ေစာင့်ြကည့်အကဲခတ်ေရး၊ သုေတ သနြပုစုေရးတို့ကို နိုင်ငံေတာ်က ြပည်နယ်နှင့် တိုင်းေဒသြကီးများနှင့် ညိှနိှုင်းစီမံခန့်ခွဲ မည်။
  • ေြမဆီလွှာထိန်းသိမ်းေရး၊ ြမစ်ေချာင်းအင်းအိုင်များ တိမ်ေကာခမ်းေြခာက်ြခင်းမှ ကာကွယ်ေရး၊ သဲကန္တာရ ြဖစ်လာြခင်းမှ ရပ်တန့်ေရး၊ ဆားေြမ၊ အက်စစ်ေြမြဖစ်ြခင်း မှ တားဆီးေရး၊ ချင်းတွင်း၊ ဧရာဝတီစသည့် ြမစ်ဖျားေဒသ၊ တနသင်္ာရီတိုင်းေဒသြကီး နှင့် ရှမ်းြပည်နယ်ရှိ ေရေဝေရလဲေဒသများ၊ စိမ့်ေြမေဒသများ ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ေရး၊ ေရသယံဇာတများ အဓွန့်ရှည်တည်တံ့ေရးအတွက် ဗဟိုမှ ေအာက်ေြခအထိ အဆင့်ဆင့်မှ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ေစရန် လှံု့ေဆာ်ြကိုးပမ်းသွားမည်။ 
  • ကမ္ဘာနှင့် ြမန်မာ့သဘာဝဝန်းကျင်ေြပာင်းလဲမှုများကို ြပည်သူအများသိေစရန် ေဆာင်ရွက်ေရးနှင့် သဘာဝဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဆိုးကျိုးများ ေလျှာ့ချ နိုင်ေရး၊ လူဦးေရတိုးပွားလာမှုေြကာင့်လည်းေကာင်း၊ သတ္တုတူးေဖာ်ြခင်းနှင့် ဓာတု စက်ရံုများမှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများေြကာင့် ြဖစ်ေပါ်လာေသာ ေရ၊ ေြမညစ်ညမ်းမှုတို့ ေြကာင့်လည်းေကာင်း၊ ေသာက်သံုးေရ၊ စိုက်ပျိုးေရ ရှားပါးလာမှုြပဿနာများ အတွက် ြကိုတင်ြပင်ဆင်သွားမည်။ 
  • မျိုးတံုးေပျာက်ကွယ်ရန် အန္တရာယ်ရှိေနသည့် ဇီဝမျိုးစိတ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံ တကာကျွမ်းကျင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မည်။ ေတာရိုင်းတိရိစ္ဆာန် များ တရားမဝင် တင်ပို့ေရာင်းချေနြခင်းများကို ထိေရာက်စွာ တားဆီး ေဆာင်ရွက် သွားမည်။ 
  • သတ္တုတူးေဖာ်ြခင်း၊ ဓာတုပစ္စည်းများစွန့်ထုတ်ြခင်း၊ ေလာင်စာဆီများမှ ေရနှင့် ေြမ ေပါ်သို့ ကျဆင်းြခင်း၊ တုန်ခါမှုကို ထိန်းချုပ်မှှုမရှိြခင်း၊ အနံ့ဆိုးများ ထုတ်လွှင့်ြခင်း၊ ြပင်းထန်လှသည့် ဆူညံသံများေြကာင့် အသံညစ်ညမ်းမှုများစွာနှင့် ြကံုေတွ့ရေလ့ ရှိရာ၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုစီးပွားေရးကို ထိခိုက်ေစမည့် အချက်များကို ဆန်းစစ်နိုင် ရန်အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများ အကဲြဖတ်ဆန်းစစ်ြခင်း (Environment Impact Assessment-EIA) နှင့် လူမှုစီးပွားေရးဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှှုများကို အကဲြဖတ်ဆန်းစစ်ြခင်း (Socioeconomic Impact Assessment-SIA) တို့ကို ေဆာင်ရွက်မည်။ ြဖစ်စဉ်အတိုင်းအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲြခင်း (Environment Management Plan) စနစ်များကိုလည်း လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်တိုင်းတွင် ေရးဆွဲ ေဆာင်ရွက်မည်။
  • ြမန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားများ၏ သဘာဝဝန်းကျင်အေလးအြမတ်ထား ြမတ်နိုးေသာ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ်းစဉ်လာ ယဉ်ေကျးမှုများကို ေဖာ်ထုတ်ြမှင့်တင်မည်။ 
  • သစ်နှင့် သစ်ေတာထွက်ပစ္စည်းများကို နိုင်ငံြခားသို့ တင်ပို့ေရာင်းချရာတွင် တန်ဖိုးြမင့် ကုန်ေချာအြဖစ် တင်ပို့နိုင်ရန် အားေပးသွားမည်။