​ေကျာင်း​သား​လူ​ငယ်ကဏ္ဍ  • လူ​ငယ်များ​သည် နိုင်ငံ​ေတာ်၏ အဖိုး​တန်ဆံုး​ အင်အား​တစ်ရပ်အြဖစ် အစဉ်တည်ရှိ ြကသည်။
  • နိုင်ငံ​ေတာ်၏ အနာဂတ်ြဖစ်​ေသာ လူ​ငယ်များ​၏ စွမ်း​ရည်များ​ ​ေဖာ်ထုတ်​ေရး​နှင့် ဖွံ့ြဖိုး​ တိုး​တက်ြမင့်မား​​ေရး​တို့ကို ဦး​စား​​ေပး​​ေဆာင်ရွက်မည်။
  • သမိုင်း​တွင် ​ေကျာင်း​သား​များ​၏ကဏ္ဍကို အသိအမှတ်ြပုလျက်၊ ​ေကျာင်း​သား​သမဂ္ဂ များ​ကို ဥပ​ေဒနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်း​ခွင့်ြပုမည်။
  • အလုပ်အကိုင်သစ်များ​ ဖန်တီး​​ေပး​ြခင်း​ြဖင့် လူ​ငယ်များ​အား​ အလုပ်လက်မဲ့ြပဿနာ ကို ​ေြဖရှင်း​ရန် ြကိုး​ပမ်း​မည်။